RÅ 2000 not 84

Fastighetsförsäljning skulle behandlas enligt reglerna för beskattning av inkomst av näringsverksamhet (förhandsbesked)

Not 84. Överklagande av Sven Ö. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Sven Ö. om avyttring av sju honom tillhöriga fastigheter skulle beskattas enligt reglerna för inkomst av näringsverksamhet. -Skatterättsnämnden (199901-26, Ersson, ordf., Wingren, Armholt, Johansson, Silfverberg, Svensson, Virin): Förhandsbesked. För samtliga de av Sven Ö. ägda hyresfastigheterna gäller att beskattning vid en avyttring skall ske enligt reglerna för inkomst av näringsverksamhet. - Motivering. Sven Ö. har bedrivit byggnadsrörelse genom bolag under åren 1965-1992. Han äger sju hyresfastigheter som samtliga är belägna på Essingeöarna i Stockholm. Avgörande för de ställda frågorna om i vilket inkomstslag avyttringar av dem skall beskattas är om fastigheterna kan anses utgöra omsättningstillgångar i byggnadsrörelse för Sven Ö. - Eftersom tre av fastigheterna (Essingevarvet nr 7, Essingevarvet nr 2 och Sjöstugan nr 4) har förvärvats före 1983 och således före införandet av 1981 års lagstiftning om beskattning av byggnadsrörelse skall den skattemässiga karaktären av dessa fastigheter bedömas mot den praxis som gällde dessförinnan. - Till ledning för den bedömningen har uppgetts att de bolag genom vilka Sven Ö. bedrivit byggnadsrörelse har utfört arbeten på dessa fastigheter för belopp om 75 807 kr, 86 854 kr respektive 195 727 kr. Utifrån dessa uppgifter och vad som i övrigt framgår om Sven Ö:s verksamhet i byggnadsbranschen får fastigheterna i fråga anses enligt äldre praxis ha fått karaktär av omsättningstillgångar för honom. - Av de övriga fastigheterna förvärvade Sven Ö. två 1992, en 1993 och en 1997. Visserligen bedrev Sven Ö. vid dessa förvärv inte längre byggnadsrörelse genom bolag. Aktierna i det sist ägda byggbolaget hade avyttrats 1992. Innehavet av de ovan såsom omsättningstillgångar ansedda fastigheterna medför dock att han vid förvärven ändå skall anses ha bedrivit sådan rörelse, jfr sjunde stycket i punkt 4 av anvisningarna till 21 § kommunalskattelagen (1928:370) och RÅ 1988 not. 723. Med utgångspunkt häri och då ingen av de senare förvärvade fastigheterna kan anses uppenbarligen helt sakna samband med byggnadsrörelsen utgör även dessa fastigheter omsättningstillgångar för Sven Ö. - Av det anförda följer att en avyttring skall i samtliga fall som avses med frågorna beskattas enligt reglerna för inkomst av näringsverksamhet. - Sven Ö. överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att en avyttring av de sju berörda fastigheterna inte skulle beskattas enligt reglerna för inkomst av näringsverksamhet. - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet inte skulle ändras. - Regeringsrätten (2000-05-26, Björne, Sandström, Hulgaard, Nilsson, Wennerström): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2000-05-04, Persson)

*REGI

*INST