RÅ 2000 not 87

Överklagande av Ing-Britt P. ang. avdrag för resekostnader. - Skattemyndigheten avvek från Ing-Britt P:s deklaration genom att inte medge yrkat avdrag för utbildningskostnader enligt följande

Not 87. Överklagande av Ing-Britt P. ang. avdrag för resekostnader. - Skattemyndigheten avvek från Ing-Britt P:s deklaration genom att inte medge yrkat avdrag för utbildningskostnader enligt följande. - Avdrag medgavs inte för - resekostnader om 23 140 kr. I överklagande yrkade Ing-Britt P. att hon skulle taxeras i enlighet med avlämnad självdeklaration vad gäller avdrag för resekostnader i samband med utbildningen. Till stöd härför anförde hon i huvudsak följande. Hennes arbetsgivare, Landstinget Västernorrland, betalar utbildningsplatsen samt utbildningsbidrag, vilket motsvarar grundlön för sjukvårdsbiträden med 9 500 kr per månad. Utbildningen är en treårig sjuksköterskeutbildning som pågår mellan augusti 1994 och juni 1997. Hon anser att resekostnaderna är kostnad för intäkternas förvärvande och bibehållande då det erhållna utbildningsbidraget är skattepliktigt. Eftersom hon måste delta i utbildningen för att erhålla utbildningsbidraget bör utbildningen jämföras med fullgörande av tjänst. Hon måste genomgå denna utbildning för att få behålla tjänsten på förvaltningen. Om hennes utbildning skall kallas för vidareutbildning eller fortbildning kan diskuteras eftersom många arbetsuppgifter för en sjuksköterska i framtiden är desamma som de hon gjort tills nu. - Skattemyndigheten vidhöll vid omprövningen 18 december 1995 sitt beslut. -Länsrätten i Västernorrlands län (1996-08-22, ordförande Matti): Enligt 20 § kommunalskattelagen skall vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla alla omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande avräknas från samtliga intäkter av pengar eller pengars värde (bruttointäkt), som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret. I 33 § samma lag stadgas att från intäkt av tjänst får avdrag göras för samtliga utgifter, som är att anse som kostnader för fullgörande av tjänsten. - Av utredningen i målet framgår att Ing-Britt P. har en sysselsättningsgrad på 75 procent med en lön på 9 447 kr per månad. I samband med vidareutbildningen till sjuksköterska i Örnsköldsvik erhöll hon utbildningsbidrag om 9 500 kr per månad, med en sysselsättningsgrad på 100 procent. - Länsrättens bedömning. - Enligt fast praxis medges en anställd avdrag för utbildningskostnader, om han uppburit oavkortad lön av arbetsgivaren under utbildningskursen. Har reducerad lön betalats av arbetsgivaren, anses utbildningen inte vara att jämställa med fullgörande av tjänst och kostnaderna är därför inte avdragsgilla. Eftersom Ing-Britt P. under utbildningen studerar på heltid (100 procent) skulle en oavkortad lön ha uppgått till ca 12 500 kr per månad. Hon har uppburit 9 500 kr per månad i utbildningsbidrag från arbetsgivaren trots att studierna bedrivs på heltid (100 procent). - Ing-Britt P. har således inte visat att hon under utbildningstiden uppburit oreducerad lön, eller bibehållit oförändrade löneförmåner, från sin arbetsgivare. Genomgång av utbildningen är med hänsyn härtill och med beaktande av omständigheterna i övrigt inte att jämställa med fullgörande av tjänst. Ej heller har hon visat att hon på annan grund är berättigad till avdrag för utbildningskostnader. - Länsrätten avslår överklagandet. - I överklagande till kammarrätten vidhöll Ing-Britt P. att hon skulle medges yrkat avdrag för resor med 23 140 kr. - Skattemyndigheten bestred bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Sundsvall (1997-11-25, Sjödin, Ejvinson, Forsberg): Ing-Britt P. har till stöd för sin talan i huvudsak anfört vad som åberopats i länsrätten. - Skattemyndigheten har till stöd för sitt bestridande bl.a. anfört följande. Kursen i Örnsköldsvik har bedömts vara utbildning och inte fortbildning, eftersom Ing-Britt P. utbildar sig till sjuksköterska. Hon kvalificerar sig därmed till en högre tjänst. Ing-Britt P. har inte visat att hon under utbildningstiden uppburit oreducerad lön från sin arbetsgivare. Genomgång av utbildningen är med hänsyn härtill och med beaktande av omständigheterna i övrigt inte att jämställa med fullgörande av tjänst. Inte heller har hon visat att hon på annan grund är berättigad till avdrag för utbildningskostnader. - Kammarrätten har i målet inhämtat yttrande från landstinget i Västernorrlands län. Av yttrandet framgår i huvudsak följande. Innan Ing-Britt P. påbörjade den aktuella utbildningen arbetade hon som undersköterska vid allmottagningen vid Sollefteå sjukhus, 75 procent av heltid. Lönen före utbildningen var 9 393 kr i grundlön samt ersättning för obekväm arbetstid med ca 1 137 kr per månad, tillsammans 10 530 kr per månad. Den aktuella utbildningen var en treårig sjuksköterskeutbildning som gavs på vårdhögskolan i Örnsköldsvik på uppdrag av landstinget i Västernorrland. Kostnaden för utbildningen delades mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingscentrala medel. Ing-Britt P. har erhållit lön motsvarande lägstlön för sjukvårdsbiträden, vilket innebar 9 500 kr per månad under höstterminen 1994. Dessutom har ersättning för kurslitteratur utgått. - Av utredningen i målet framgår att Ing-Britt P. inte uppburit oreducerad lön under den tid hon genomgick utbildning till sjuksköterska. Den ersättning hon uppburit uppgick till endast 9 500 kr, jämfört med hennes grundlön som undersköterska som omräknat för heltidstjänst uppgick till omkring 12 500 kr. Med hänsyn härtill finner kammarrätten liksom länsrätten att utbildningen inte är att jämställa med fullgörande av någon Ing-Britt P:s tjänst hos arbetsgivaren (landstinget). På grund härav och då Ing-Britt P. inte erhållit eller kunnat erhålla någon annan särskild ersättning som skulle kunna föranleda att genomgången av utbildningen ändå är att betrakta som ett fullgörande av tjänst är hon inte berättigad till avdrag för yrkade kostnader. Överklagandet skall därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Hos Regeringsrätten vidhöll Ing-Britt P. sitt yrkande om avdrag för resor mellan bostaden och studieorten. - Riksskatteverket (RSV) tillstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Övervägande skäl talar för att Ing-Britt P. bör anses berättigad till avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och studieorten med yrkade 23 140 kr. Härtill kommer 1 911 kr avseende resor mellan bostaden och den ordinarie arbetsplatsen. Från det sammanlagda avdraget, 25 051 kr, skall avgå 4 000 kr. RSV tillstyrker att taxeringarna bestäms i enlighet med det anförda. - Regeringsrätten (2000-05-31, Björne, Rundqvist, Sandström, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ing-Britt P. har under utbildningstiden uppburit ersättning från landstinget med 9 500 kr per månad. Före utbildningens början arbetade hon som undersköterska vid Sollefteå sjukhus, 75 procent av heltid. Hennes grundlön uppgick då till 9 393 kr per månad. Vidare erhöll hon ersättning för obekväm arbetstid med ca 1 137 kr per månad. - Regeringsrätten finner att den utbildning som Ing-Britt P. genomgått är att jämställa med fullgörande av tjänst. Hon är därför berättigad till avdrag för kostnader föranledda av utbildningen. Tvist råder inte om storleken av de avdragsgilla kostnaderna. Avdraget för kostnader för resor till och från arbetsplatsen bör i enlighet med vad RSV angett bestämmas till (25 051 ./. 4 000 =) 21 051 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att Ing-Britt P. är berättigad till avdrag för kostnader för resor till och från arbetsplatsen med sammanlagt 21 051 kr vid inkomsttaxeringen 1995.(fd I 2000-05-04, Nässlin)

*REGI

*INST