RÅ 2001 not 13

Stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inte inneha näringsbetingade aktier och därför inte vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna (förhandsbesked) / För stiftelse, inkomstskatt (stiftelse, som inte bedrivit s.k. egentlig näringsverksamhet (rörelse), ansågs inte inneha näringsbetingade aktier och därför inte vara frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna, förhandsbesked)

Not 13. Sparbanksstiftelsen Alfa ägde aktier motsvarande 2,04 procent av rösterna för samtliga aktier FöreningsSparbanken AB och vidare 28,9 procent av aktierna i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB som i sin tur ägde 11 procent av aktierna i FöreningsSparbanken AB. I en ansökan om förhandsbesked frågade stiftelsen om den var befriad från skatt på utdelning i de båda bolagen.- Skatterättsnämnden (1999-09-02, Ersson, ordf., Wingren, Brydolf, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz): Förhandsbesked. Sparbankstiftelsen Alfa är inte frikallad från skattskyldighet för mottagna utdelningar på sitt aktieinnehav i FöreningsSparbanken AB och Sparbankernas Förvaltnings AB. - Motivering. Stiftelsen innehar direkt och indirekt via Sparbankernas Förvaltnings AB ca 6 procent av aktierna i FöreningsSparbanken AB. Under 1999 kommer stiftelsen att erhålla utdelning på aktierna dels direkt och dels indirekt genom vidareutdelning från Sparbankernas Förvaltnings AB. Stiftelsen vill nu ha besked om den är skattskyldig för utdelningarna. - Enligt 7 § 8 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, gäller bl.a. att en svensk stiftelse är frikallad från skattskyldighet på näringsbetingade aktier. Vad frågan gäller här är om stiftelsens aktieinnehav enligt tredje stycket b samma bestämmelse kan anses näringsbetingat. Enligt bestämmelsen är innehavet näringsbetingat om det görs sannolikt att innehavet betingas av en verksamhet som bedrivs av stiftelsen eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå den nära. - Stiftelsen har inte gjort sannolikt att innehavet betingas av någon av stiftelsen eller närstående till stiftelsen bedriven näringsverksamhet. Den omständigheten att stiftelsen redovisar resultatet av förvaltningsverksamheten som inkomst av näringsverksamhet gör inte att innehavet är näringsbetingat i den mening som avses med den aktuella bestämmelsen. - Stiftelsen överklagade och yrkade att utdelningen inte skulle beskattas. - Regeringsrätten (2001-01-24, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande: Enligt 7 § 8 mom. tredje stycket SIL är svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar med undantag av investmentföretag och förvaltningsföretag frikallade från skattskyldighet för utdelning på näringsbetingade svenska aktier. Detsamma gäller bl.a. svenska stiftelser som inte är begränsat skattskyldiga enligt 7 § 6 mom. SIL. En aktie som inte utgör omsättningstillgång i det aktieägande företagets verksamhet skall enligt 7 § 8 mom. tredje stycket SIL anses näringsbetingad under någon av två alternativa förutsättningar, nämligen antingen att det sammanlagda röstetalet för företagets aktier i det utdelande företaget vid beskattningsårets utgång motsvarade en fjärdedel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i det utdelande företaget (i det följande kallat röstvillkoret) eller att det görs sannolikt att innehavet av aktien betingas av verksamhet som bedrivs av företaget eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära (i det följande kallat utredningsvillkoret). - Regeringsrätten har i en dom denna dag i ett annat mål (RÅ 2001 ref. 6) funnit att en stiftelse kan komma i fråga för skattebefrielse enligt de aktuella bestämmelserna utan hinder av att stiftelsen varken direkt eller indirekt bedriver s.k. egentlig näringsverksamhet, dvs. annan verksamhet än förvaltning av värdepapper eller liknande tillgångar (en annan sak är att det nedan behandlade utredningsvillkoret kan innefatta krav på en sådan verksamhet). - Stiftelsen äger aktier både i FöreningsSparbanken AB och i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, vilket sistnämnda bolag i sin tur äger en betydande post aktier i det förstnämnda bolaget. Av de uppgifter som stiftelsen har lämnat i sin ansökan om förhandsbesked framgår att Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB är ett förvaltningsföretag i skatterättslig mening. På grund av bestämmelserna i 7 § 8 mom. fjärde stycket SIL gäller vid sådant förhållande att stiftelsen kan uppnå skattebefrielse enligt tredje stycket i momentet för utdelning från förvaltningsföretaget endast under förutsättning att detta företag inte äger mer än enstaka aktier på vilka utdelningen skulle ha varit skattepliktig om aktierna ägts direkt av stiftelsen. - Det senast sagda betyder att stiftelsens möjligheter att bli frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktierna i förvaltningsföretaget är beroende av hur utdelning från FöreningsSparbanken AB skall behandlas hos stiftelsen. Stiftelsens innehav - direkt och indirekt - av aktier i sistnämnda bolag medför inte att aktieinnehavet är att anse som näringsbetingat enligt röstvillkoret. Frågan är om aktierna ändå skall anses näringsbetingade enligt utredningsvillkoret. - I den nyss berörda domen har Regeringsrätten funnit att utredningsvillkoret innefattar ett krav på att innehavet skall vara betingat av egentlig näringsverksamhet som bedrivs antingen av ägarföretaget självt eller av ett företag som står ägarföretaget nära. Vidare har Regeringsrätten funnit att med närstående företag i detta sammanhang bör, såvitt nu är av intresse, förstås moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning. - Det senast sagda betyder att stiftelsens aktier i FöreningsSparbanken AB skall anses som näringsbetingade enligt utredningsvillkoret endast under förutsättning att innehavet betingas av egentlig näringsverksamhet som stiftelsen bedriver direkt eller genom närstående företag i angiven mening. Såvitt framgår av de uppgifter som lämnats i ansökningen om förhandsbesked är denna förutsättning inte uppfylld. Stiftelsen är på grund härav inte frikallad från skattskyldighet för utdelning på de nu avsedda aktierna. Därav följer, i enlighet med det tidigare sagda, att stiftelsen inte heller har rätt till skattebefrielse för utdelning på aktierna i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. - Regeringsrättens hittills gjorda överväganden har, i likhet med Skatterättsnämndens förhandsbesked, grundats på en tillämpning av bestämmelser i SIL. Som redan berörts har dessa bestämmelser med verkan fr.o.m. 2002 års taxering ersatts av bestämmelser i IL, närmare bestämt 24 kap. 15-17 §§ IL. De nya bestämmelserna leder dock i de i målet aktuella hänseendena inte till annat resultat. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten inte anledning att begränsa den av nämnden angivna giltighetstiden för förhandsbeskedet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2000-11-29, Eriksson)

*REGI

*INST