RÅ 2001 not 133

Beslut ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 133. Ansökan av E.L. om rättsprövning av beslut ang. framställning om ersättning från staten. - I beslut den 20 november 1997, mål nr 3372-1997 och 5771-1997, avvisade Regeringsrätten E.L:s ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut den 8 februari 1996, Ju95/3566, och den 26 juni 1997, Ju97/421, angående framställning om ersättning från staten m.m. Som skäl för beslutet angav Regeringsrätten att de klandrade besluten inte innebar någon myndighetsutövning och därför inte kunde göras till föremål för rättsprövning. - I skrivelse till Regeringsrätten hemställde E.L. att Regeringsrätten skall granska om regeringens beslut den 26 juni 1997 stred mot grundlagen och om Justitiekanslern begått tjänstefel samt ägnat sig åt myndighetsmissbruk. Han anförde att regeringens beslut stred mot grundlagen på flera punkter och därför grovt kränkte hans mänskliga rättigheter. -Regeringsrätten (2001-09-28, Lindstam, Rundqvist, Melin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. E.L:s hemställan får betraktas som en förnyad ansökan om rättsprövning av det av regeringen den 26 juni 1997 fattade beslutet. Som Regeringsrätten konstaterat i sitt beslut den 20 november 1997 kan det klandrade beslutet inte göras till föremål för rättsprövning. Redan av detta skäl skall den nya ansökningen om rättsprövning avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2001-09-19, Amgren)

*REGI

*INST