RÅ 2001 not 14

Värdet av bilförmån (servicebil) jämkades vid beräkning av avgiftsunderlag

Not 14. Överklagande av Canon Svenska AB ang. arbetsgivaravgifter. - Skattemyndigheten i Stockholms län avslog i besked enligt 5 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter en ansökan av Canon Svenska AB om att förmånsvärdet för de tjänstebilar som bolagets servicetekniker använde skulle jämkas med 30 procent. - Bolaget överklagade menLänsrätten i Stockholms län (1997-06-18, ordf. Nordwall) avslog överklagandet. - Bolaget överklagade vidare och anförde bl.a. följande. Bilarna hade karaktär av arbetsredskap genom att de i väsentlig mån var inredda och avpassade för annat än personaltransport. Den last som stadigvarande förvarades i bilarna var av sådan omfattning att det privata nyttjandet begränsades avsevärt. Lasten upptog hela lastutrymmet samt stora delar av baksätet och fick anses så skrymmande att den borde kunna jämställas med fast inredning. - Kammarrätten i Stockholm (1998-01-20, Hallberg, Rosenberg, Petersson) avslog överklagandet med följande motivering: Kammarrätten finner inte att det har framkommit att de i målet aktuella servicebilarna i väsentlig mån är inredda eller avpassade för annat än persontransport. Möjligheten till privat nyttjandet av bilarna kan därmed inte anses begränsad i mer än ringa omfattning. Med hänsyn till det anförda saknas grund för att anse att bilarna är sådana arbetsredskap som medför att synnerliga skäl för jämkning av värde av bilförmån föreligger (se prop. 1993/94:90 s. 92 f.). Det saknas därför även grund att jämka värdet av bilförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter och överklagandet skall därför avslås. - Bolaget fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (2001-01-25, Ragnemalm, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Föreskrifter om värdering av bilförmån vid inkomsttaxering finns i punkt 2 av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen (1928:370), KL. Enligt punkt 4 andra stycket av anvisningarna till samma paragraf får det enligt punkt 2 beräknade värdet jämkas uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Som synnerliga skäl för jämkning nedåt anses enligt lagrummet bl.a. att bilen används som arbetsredskap. - Av en hänvisning i 5 § lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare följer att nämnda bestämmelser i anvisningarna till 42 § KL skall tillämpas också vid beräkningen av underlag för arbetsgivaravgifter. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - För jämkning av förmånsvärdet av fri bil krävs således enligt punkt 4 av anvisningarna till 42 § KL att det föreligger synnerliga skäl. Regeringsrätten har i en dom den 30 maj 2000 avgjort ett mål rörande förmånsvärde för jämförbara servicebilar vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter (RÅ 2000 ref. 43). Regeringsrätten fann därvid att den utrustning i form av verktyg och reservdelar som normalt medfördes i servicebilarna var så omfattande och så tidsödande att lasta i och ur att synnerliga skäl för jämkning fick anses föreligga samt att jämkning skäligen borde ske till 70 procent av fullt förmånsvärde. Mot bakgrund av bedömningen i det målet finner Regeringsrätten att motsvarande jämkning bör ske i nu förevarande fall. Överklagandet skall således bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att värdet av bilförmån avseende bolagets servicebilar, vid beräkning av bolagets underlag för arbetsgivaravgifter, skall jämkas till 70 procent av fullt förmånsvärde. (fd I 2001-01-10, Levin)

*REGI

*INST