RÅ 2001 not 155

Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då förenklad delgivning använts utan att upplysning lämnats i nära anslutning till överklagandet om att så skulle ske

Not 155. Överklagande av T.E.T. ang. avvisande av talan. - Industritjänstemännens arbetslöshetskassa fann enligt omprövningsbeslut den 23 december 1997 inte skäl att ändra ett tidigare beslut att inte medge T.E.T. arbetslöshetsersättning. T.E.T. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet genom dom den 7 maj 1999. T.E.T. fullföljde sin talan. Enligt beslut i protokoll den 15 december 1999 meddelade Kammarrätten i Stockholm inte prövningstillstånd. T.E.T. överklagade detta beslut men kammarrätten avvisade överklagandet genom beslut den 18 maj 2000 såsom för sent inkommet. - T.E.T. överklagade och yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle undanröjas och fullföljde i övrigt sin talan rörande frågan om arbetslöshetsersättning. Hon anförde bl.a. att hon varit bortrest under årsskiftet 1999/2000. Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd har sänts till hennes hemadress i Uppsala. Hon hade inte haft möjlighet att överklaga detta beslut i rätt tid. -Regeringsrätten (2001-11-05, Lindstam, Wennerström, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har för delgivning av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd använt förenklad delgivning. - Enligt 3 a § andra stycket delgivningslagen (1970:428) får förenklad delgivning användas bara om den sökte har delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet eller ärendet. Sådan upplysning behöver dock inte delges med den som har inlett förfarandet vid myndigheten eller som har gett in en handling i målet eller ärendet, om upplysningen lämnas i nära anslutning till att ansökan eller handlingen har kommit in till myndigheten. - Av utredningen framgår bl.a. följande. T.E.T:s överklagande av länsrättens dom kom in till kammarrätten den 28 juli 1999. Upplysning om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målet sändes till T.E.T. den 1 september 1999. - Regeringsrätten finner att upplysningen om förenklad delgivning inte har lämnats i nära anslutning till att T.E.T:s överklagande kom in till kammarrätten. Inte heller har den av kammarrätten lämnade upplysningen delgetts henne. Med hänsyn härtill föreligger inte förutsättningar för att använda förenklad delgivning i målet. Handlingarna i målet visar inte att T.E.T. fått del av kammarrättens beslut i protokoll den 15 december 1999 vid sådan tidpunkt att hennes överklagande av beslutet skall anses ha kommit in för sent. Vid angivet förhållande skall kammarrättens avvisningsbeslut upphävas. - Kammarrätten har i sak vägrat prövningstillstånd i målet om arbetslöshetsförsäkring. För att detta beslut skall kunna överprövas fordras att T.E.T. får prövningstillstånd i Regeringsrätten. Skäl för att meddela sådant tillstånd föreligger emellertid inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut av den 18 maj 2000. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens beslut i protokoll den 15 december 1999 att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätten. Det beslutet står alltså fast. (fd II 2001-10-17, Perttu)

*REGI

*INST