RÅ 2001 not 16

Rättsprövningsbart beslut ansågs inte föreligga (avvisning)

Not 16. Ansökan av Carl Axel B. om rättsprövning. - Carl Axel B. yrkade att Regeringsrätten skulle överpröva regeringens beslut att reservera penningmedel till OM-gruppens expansion med hjälp av ett s.k. utskottsinitiativ.- Regeringsrätten (2001-01-30, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part skall pröva beslut av regeringen i vissa förvaltningsärenden. Den sak som Carl Axel B:s ansökan avser har tagits upp i riksdagen på initiativ av finansutskottet. Något regeringsbeslut finns inte. Redan av det skälet kan någon rättsprövning inte ske. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2001-01-10, K. Olsson)

*REGI