RÅ 2001 not 171

Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning då beslutet inneburit att begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd

Not 171. Ansökan av R.H. om rättsprövning av beslut med anledning av begäran om omprövning av tidigare beslut av regeringen. - R.H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och åberopade bl.a. att beslutet strider mot artikel 10 i rådets direktiv 86/378/EEG av den 24 juli 1986. -Regeringsrätten (2001-12-03, Hulgaard, Wennerström, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Som förutsättning för rättsprövning gäller bl.a. att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Regeringen beslutade den 17 juni 1993 att lämna ett överklagande av R.H. angående ett beslut av Rektorsämbetet vid Lunds universitet rörande en lönefråga utan åtgärd. Det beslut som R.H:s ansökan riktar sig mot innebär att regeringen lämnat hans begäran om omprövning av det tidigare regeringsbeslutet utan åtgärd. Det klandrade avgörandet kan inte anses utgöra beslut som innefattar myndighetsutövning mot R.H. i den mening som avses i lagen om rättsprövning. Hans ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2001-11-14, I. Larsson)

*REGI

*INST