RÅ 2001 not 176

Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av hälsoskyddslagen (1982:1080) skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol

Not 176. Överklagande av J.S. ang. utdömande av vite. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Skövde kommun beslöt vid sammanträde den 20 maj 1997 med stöd av 1, 6 och 18 §§hälsoskyddslagen (1982:1080) att förelägga ägaren av fastigheten Havren 5, J.S., att vid vite av 15 000 kr före den 1 januari 1998 vidta sådana åtgärder att radongashalten i fastighetens samtliga lägenheter understeg gränsvärdet 400 Bq/m3 samt till miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisa kontrollmätningar av samtliga lägenheter inom fastigheten. - Den 22 februari 2000 beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna ärendet till länsrätt med begäran om att vitet skulle utdömas. Nämndens beslut inkom till Länsrätten i Mariestad den 9 mars 2000. Länsrätten avslog ansökan i dom den 17 maj 2000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överklagade hos Kammarrätten i Jönköping som i dom den 13 november 2000 biföll överklagandet. - J.S. överklagade kammarrättens dom och anförde att frågan om utdömande av vite skulle ha prövats av miljödomstol. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrade sig i målet. -Regeringsrätten (2001-12-14, Lindstam, Wennerström, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande vid vite har utfärdats med stöd av hälsoskyddslagen. Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. I och med ikraftträdandet upphävdes hälsoskyddslagen. Av 2 och 35 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att ett föreläggande som meddelats med stöd av hälsoskyddslagen skall anses beslutat enligt 26 kap.miljöbalken. - Enligt 20 kap. 2 § miljöbalken prövar miljödomstol som första instans mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av balken efter särskild framställan av den myndighet som har förelagt vitet. - Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansökan om utdömande av vitet skulle således rätteligen ha prövats av miljödomstol och inte av länsrätten och kammarrätten. Till följd härav skall kammarrättens och länsrättens domar undanröjas och målet överlämnas till miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt för fortsatt handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Jönköping dom den 13 november 2000 i mål nr 2000-2000 och Länsrättens i Mariestad dom den 17 maj 2000 i mål nr 440-00. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt för fortsatt handläggning. (fd II 2001-11-14, Amgren)

*REGI

*INST