RÅ 2001 not 182

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där fråga var bl.a. om besvärsordning för överklagande av beslut om utdelning av stipendier ur minnesfond / I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen där fråga var bl.a. om besvärsordning för överklagande av kommunalt beslut om utdelning av stipendier ur minnesfond (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning där fråga var bl.a. om besvärsordning för överklagande av kommunalt beslut om utdelning av stipendier ur minnesfond

Not 182. Överklagande av P.H. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). - Hörby kommun förvaltar Martin Frossmarks minnesfond. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 februari 1996 om utdelning av stipendier ur minnesfonden. Beslutet överklagades av P.H. under åberopande av att arbetsutskottet inte beaktat testamentets lydelse och Kammarkollegiets beslut om företräde för testators ättling. Länsrätten i Malmöhus län avslog överklagandet på den grunden att P.H. inte visat att Hörby kommuns tolkning stred mot testamentsvillkoren. En av de särskilda ledamöterna var skiljaktig och ansåg att beslutet skulle upphävas eftersom arbetsutskottets tolkning stred mot testamentsvillkoren. P.H. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som enligt det överklagade beslutet inte meddelade prövningstillstånd. - P.H. överklagade kammarrättens beslut och fick anses yrka att Regeringsrätten upphävde kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och visade målet åter till kammarrätten för sakprövning. - Hörby kommun bestred bifall. -Regeringsrätten (2001-12-14, Hulgaard, Wennerström, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) skall kammarrätt meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Länsrätten har prövat P.H:s överklagande som ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen och i sina domskäl bl.a. hänvisat till rättsfallet RÅ 1948 ref. 43. Av omständigheterna i nämnda avgörande framgår att kommunen förordnats som universell testamentstagare med föreskrift att de till kommunen donerade medlen skulle utgöra en fond. Enligt testamentet i det nu aktuella målet har testators efterlämnade förmögenhet inte tillfallit kommunen utan kommunen är endast förvaltare av medlen. Mot denna bakgrund är frågan om arbetsutskottets beslut om utdelning av stipendier ur Martin Frossmarks minnesfond får överklagas i den för laglighetsprövning föreskrivna ordningen. Denna fråga får anses vara av sådan vikt att kammarrätten bort meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen med anledning av P.H:s överklagande av länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar P.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Länsrättens i Malmöhus län dom den 30 september 1996 i mål nr Ö 2122-96. (fd 2001-11-28, Larsson)

*REGI

*INST