RÅ 2001 not 43

Beslut med anledning av framställning om författningsändring ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)

Not 43. Ansökan av Truemax AB om rättsprövning av beslut i fråga om förlängning av övergångsbestämmelser för varuspelsautomater. - Truemax AB begärde den 14 februari 2000 hos regeringen att övergångsbestämmelser till lotteriförordningen (1994:1451) om undantag från kravet på innehavstillstånd i fråga om varuspelsautomater skulle förlängas under minst 18 månader samt att bolagets kunder under motsvarande tid skulle få anordna spel på varuspelsautomater enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 1999. -Regeringen (Finansdepartementet, 2000-03-02): Enligt övergångsbestämmelser till lotterilagen (1994:1000) gäller ifråga om de tillstånd till spel på varuspelsautomater som har beviljats före den 1 juli 1999 äldre bestämmelser till utgången av år 2000. Vidare får den som har beviljats tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater före den 1 juli 1999 inneha sina automater utan innehavstillstånd till utgången av år 2001. - Enligt övergångsbestämmelser till lotteriförordningen behöver den som innehar varuspelsautomater i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande inte något innehavstillstånd intill utgången av år 2000. - Med undantag av de automater som omfattas av speltillstånd beviljade före den 1 juli 1999 får fr.o.m. 1 januari 2001 varuspelsautomater bara innehas efter tillstånd, varvid Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet. - Truemax AB:s begäran förutsätter författningsändringar i både lag och förordning. Regeringen finner inte skäl att föreslå riksdagen någon ändring i lag och inte heller att göra någon ändring i förordning. - Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av Truemax skrivelser. - Truemax AB (bolaget) ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och återförvisa ärendet till regeringen för ny handläggning. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget har hos regeringen begärt att den skall förlänga övergångsbestämmelserna till lotteriförordningen (1994:1451) om undantag från kravet på innehavstillstånd i fråga om varuspelsautomater under minst 18 månader samt att bolagets kunder under motsvarande tid skall få anordna spel på varuspelsautomater enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 1999. Regeringen har emellertid inte vidtagit några åtgärder i anledning av bolagets skrivelser, vilket torde bero på att regeringen menat att bolagets begäran förutsatte författningsändringar både i lag och förordning och att den inte fann skäl att föreslå riksdagen sådana ändringar. - Regeringen har emellertid i 45 § lotterilagen (1994:1000) av riksdagen erhållit bemyndigande att meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall och i annan ordning än som anges i lotterilagen. Regeringens beslut innebär att den inte har prövat bolagets ansökan enligt den regeln, eftersom regeringen påstår att en förutsättning är författningsändringar i lag och förordning. Regeringens beslut strider mot rättsregeln i 45 § lotterilagen eftersom bolagets skrivelser inte har prövats av regeringen på ett riktigt sätt. - Regeringsrätten (2001-03-30, Swartling, Nordborg, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 45 § lotterilagen gäller att regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall och annan ordning än som anges i lotterilagen. Sådant tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller liknande spel eller automatspel som ger vinst i form av pengar, värdebevis, spelpoletter eller liknande. - Som bolaget självt påpekar i sin ansökan om rättsprövning ansökte det hos regeringen om en förlängning av övergångsbestämmelserna till lotteriförordningen. Enligt Regeringsrättens mening kan varken av den först inlämnade framställningen eller de handlingar som därefter ingetts till regeringen utläsas att det var fråga om en ansökan om särskilt tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen, även om den bestämmelsen omnämns av bolaget i en av de ingivna handlingarna. Framställningen måste uppfattas som en begäran om ett generellt undantag från beslutade föreskrifter, dvs. ett normbeslut. Regeringen har också uppfattat den som en begäran om ändrade författningsbestämmelser och prövat den i enlighet med detta. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall kunna ske bl.a. att ansökan har gjorts av en enskild part i ett förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Eftersom ärendet som framgått inte kunde anses avse en ansökan om tillstånd utan en framställning om författningsändring var ärendet hos regeringen inte ett förvaltningsärende. Det kan således inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2001-02-07, Hammarberg)

*REGI

*INST