RÅ 2001 not 46

Besvärstiden räknades från den dag klagandens ombud fick del av den överklagade domen

Not 46. Överklagande av G.L. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm avvisade genom beslut den 8 juni 1998 G.L:s överklagande av kammarrättens dom den 11 februari 1998 i ett mål om arbetsskadeförsäkring. Kammarrätten hade därvid hänvisat till att överklagandet enligt lag och lämnad information skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag klaganden fick del av den överklagade domen. Klaganden fick genom sitt ombud del av domen den 16 februari 1998, varför hans överklagande, som inkom först den 4 maj 1998, kommit in för sent. - G.L. överklagade och yrkade, såsom det fick förstås, att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. följande. Kammarrätten har skickat domen till hans tidigare ombud, Camilla Morath, trots att hon var tjänstledig under tiden den 4 augusti 1997 - den 30 november 1998. Lena Törnros, som undertecknat delgivningskvittot, är inte hans ombud utan har i stället inträtt som rådgivare och sakkunnig. Lena Törnros har skickat domen till honom. Adressen var emellertid inte korrekt. Först den 6 mars 1998 erhöll han domen och den 11 mars 1998 mottog han bilagan "Hur man överklagar". På grund härav har kammarrätten saknat grund för sitt beslut att anse att hans skrivelse inte kommit in i rätt tid. -Regeringsrätten (2001-04-05, Ragnemalm, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att G.L. befullmäktigat Camilla Morath, eller den hon i sitt ställe förordnar, att företräda honom i målet och att Camilla Morath genom transportfullmakt överfört bemyndigandet till Lena Törnros. Vid tiden för kammarrättens dom den 11 februari 1998 företräddes G.L. av Lena Törnros och tiden för att överklaga domen skall därför räknas från den dag då hon fick del av domen, dvs. den 16 februari 1998. Gösta L:s överklagande har således kommit in för sent till kammarrätten och skäl saknas att ändra avvisningsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd 2001-03-27, Nielsen)

*REGI

*INST