RÅ 2001 not 5

Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då förenklad delgivning använts men det inte visats att meddelande om att kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd sänts till klaganden

Not 5. Överklagande av Shawn O. ang. bistånd enligt 6 b § socialtjänstlagen. - Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholm stad avslog den 15 februari 1999 en ansökan av Shawn O. om försörjningsstöd för januari 1999 med hänvisning till att Shawn O. inte inkommit med begärda uppgifter. Shawn O. överklagade beslutet men Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandet i dom den 3 juni 1999. Shawn O. fullföljde sin talan. Enligt beslut i protokoll den 16 februari 2000 meddelade Kammarrätten i Stockholm inte prövningstillstånd. Shawn O. överklagade detta beslut men kammarrätten avvisade genom beslut den 7 juli 2000 överklagandet såsom för sent inkommet. - Shawn O. överklagade i rätt tid kammarrättens beslut från den 7 juli 2000. Han ifrågasatte därvid om det var korrekt att, såsom kammarrätten gjort, använda förenklad delgivning i hans fall när det av utredningen i målet framgick att han saknade fast bostad. -Regeringsrätten (2001-01-11, Rundqvist, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har i målet använt förenklad delgivning. Enligt 3 a § första stycket delgivningslagen (1970:428) får, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, ordinär delgivning med den som är part ske genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgivning). - Av anteckningar på kammarrättens dagboksblad framgår att rättens beslut i protokoll den 16 februari 2000 sänts till Shawn O. den 24 februari 2000 men inte att ett meddelande om detta därefter sänts till honom. På dagboksbladet finns en anteckning om att blanketten DV 805 om att förenklad delgivning skulle komma att användas sänts den 28 februari 2000. Oavsett om fråga är om en felskrivning på kammarrättens dagboksblad eller inte, är det därför inte utrett att Shawn O. fått del av kammarrättens protokollsbeslut i sådan tid att hans överklagande av beslutet skall anses ha kommit in för sent. Vid nu angivna förhållanden skall kammarrättens avvisningsbeslut upphävas. - Kammarrätten har vägrat prövningstillstånd i målet om bistånd. För att detta beslut skall kunna överprövas fordras att Shawn O. har meddelats prövningstillstånd i Regeringsrätten. Skäl för att meddela sådant tillstånd föreligger emellertid inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 7 juli 2000. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens beslut i protokoll den 16 februari 2000 att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätten. Det beslutet står alltså fast. (fd II 2001, 12-19, Bäckström)

*REGI

*INST