RÅ 2001 not 8

Inkomstskatt (förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen) / Övriga frågor (förhandsbesked om inkomstskatt undanröjdes med hänsyn till oklarheter i ansökningen)

Not 8. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I samband med en företagsombildning skulle Anders F. avyttra sina aktier i två bolag (gamla bolagen) till ett nybildat bolag i vilken han också skulle äga akter och vara verksam. För Anders F. liksom för andra delägare i gamla bolagen gällde att köpeskillingen skulle grundas på belopp som svarade mot andelen i beskattade och obeskattade reserver enligt de närmare villkor som följde av ett delägaravtal som reglerade vissa ekonomiska och andra frågor för de gamla bolagen med dotterbolag. Anders F. frågade om beskattning skulle ske enligt reglerna för beskattning av realisationsvinst och hänvisade till ett förhandsbesked som en annan delägare fått av Skatterättsnämnden (ärende nr 29/99-D). Enligt det beskedet skulle den avtalade köpeskillingen behandlas som intäkt vid avyttring av aktier. -Skatterättsnämnden (1999-12-21, Ersson, ordf., Wingren, Armholt, Brydolf, Svensson, Virin): Förhandsbesked. Med de förutsättningar som gäller för det nu sökta och det (tidigare) förhandsbeskedet skall vid beräkning av realisationsvinst den i ifrågavarande avtal angivna köpeskillingen tas upp som intäkt på sätt gäller för avyttring av aktier i bolaget. - Motivering. Anledning saknas att göra en annan bedömning än den som gjordes i ärende nr 29-99/D. - Riksskatteverket överklagade och yrkade i första hand att som intäkt av tjänst skulle tas upp det belopp Anders F. erhöll utöver nominellt belopp alternativt belopp utöver den lägsta köpeskillingen för någon delägare vid samma försäljning. Enligt verkets andrahandsyrkande skulle på visst sätt del av köpeskillingen beskattas som lön och övrig del som utdelningsinkomst. - Regeringsrätten (2001-01-22, Baekkevold, Nordborg, Sandström, Hulgaard, Wennerström)avslutade skälavsnittet enligt följande: Av vad nu sagts framgår att det finns oklarheter i en rad hänseenden som har betydelse vid den skattemässiga bedömningen av den planerade överlåtelsen. Enligt Regeringsrättens mening är underlaget så bristfälligt att det inte bör läggas till grund för ett förhandsbesked (jfr RÅ 1989 not. 264). Förhandsbeskedet bör därför undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. (fd I 2000-10-14, Jonsson)

*REGI

*INST