RÅ 2002 not 131

Mål om förhandsbesked avskrevs då det framkommit att sökanden under det aktuella beskattningsåret genomfört andra transaktioner än de som avsetts med förhandsbeskedet

Not 131. Överklagande av X och Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Skatterättsnämnden meddelade den 11 maj 2000 förhandsbesked avseende beskattningen vid inkomsttaxeringen 2001 av vissa, i ansökan om förhandsbesked närmare beskrivna transaktioner som X planerade att genomföra under år 2000 och fann därvid att bolaget inte var berättigat till uppskov med beskattningen av realisationsvinst i samband med dessa transaktioner. - X yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att bolaget var berättigat till uppskov med beskattningen av ifrågavarande realisationsvinst. - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet och yrkade för egen del att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - X bestred bifall till Riksskatteverkets yrkande. -Regeringsrätten (2002-09-18, Lindstam, Hulgaard, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet har numera framkommit att X under år 2000 inte genomfört de transaktioner som avses med förhandsbeskedet utan i stället genomfört andra transaktioner för att uppnå motsvarande slutresultat. Med hänsyn härtill finns det inte anledning att pröva den med förhandsbeskedet avsedda beskattningsfrågan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 2002-09-04, Johansson)

*REGI

*INST