RÅ 2002 not 135

Ansökan av S.A. m.fl. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan

Not 135. Ansökan av S.A. m.fl. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan. - Regeringen (Miljödepartementet) meddelade den 27 mars 2002 beslut i fråga om detaljplan för del av Övertorneå, ny transformatorstation vid Södra infarten, Övertorneå kommun. - S.A. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Ansökan, som hade getts in till Kammarrätten i Sundsvall och på sökandenas begäran överlämnats till Regeringsrätten, inkom till Regeringsrätten den 2 juli 2002. -Regeringsrätten (2002-09-26, Lindstam, Nilsson, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet. - Av 1 § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten prövar avgöranden av regeringen och kammarrätt avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets. - Ansökan om rättsprövning, som avser ett beslut av regeringen den 27 mars 2002, inkom till Regeringsrätten den 2 juli 2002 och således för sent. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2002-09-10, Lindqvist)

*REGI

*INST