RÅ 2002 not 139

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa ansågs inte ha rätt att överklaga kammarrättens beslut

Not. 139. Överklagande av Ledarnas arbetslöshetskassa. - Sedan W.W. överklagat Ledarnas arbetslöshetskassas beslut den 27 november 1997 angående ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring biföll Länsrätten i Stockholms län i dom den 26 maj 1999 hans talan på visst sätt. Kassan överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm meddelade i det nu överklagade avgörandet inte prövningstillstånd. - Ledarnas arbetslöshetskassa hemställde om prövningstillstånd i Regeringsrätten och yrkade att underinstansernas beslut skulle upphävas. -Regeringsrätten (2002-10-02, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 98 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring för Arbetsmarknadsstyrelsen det allmännas talan i Regeringsrätten. Regeln medför att Ledarnas arbetslöshetskassa inte har rätt att överklaga kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2002-09-27, M. Olsson)

*REGI

*INST