RÅ 2002 not 145

Uppdrag som offentligt biträde i ärende om uppehållstillstånd ansågs inte omfatta arbete, i mål om rätt att ta del av allmän handling, som utförts efter det att ärendet om uppehållstillstånd avslutats

Not 145. Överklagande av M.A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Migrationsverket fann i beslut den 12 november 2001 att M.A. inte hade rätt att ta del av ett yttrande den 30 oktober 2001 av Säkerhetspolisen i ett ärende om uppehållstillstånd m.m. för honom. M.A. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Jönköping. Sedan Migrationsverket överlämnat ärendet om uppehållstillstånd m.m. till regeringen lät regeringen M.A. få ta del av yttrandet i vissa delar. Därvid uppställdes förbehåll beträffande vissa uppgifter som M.A. lämnat vid förhör hos Säkerhetspolisen. - Regeringen beslutade den 18 december 2001 (UD2001/1527/MAP) att avslå M.A:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. Regeringen beslutade vidare att M.A. omgående skulle avvisas. Avvisningen har verkställts. - Kammarrätten avslog genom sin dom den 28 februari 2002 M.A:s överklagande av Migrationsverkets beslut. - M.A. yrkade att han skulle få ta del av sina uppgifter i förhör hos Säkerhetspolisen i sin helhet utan förbehåll och att han även skulle få ta del av vad som anförts i Säkerhetspolisens yttrande under rubriken motiv samt eventuell övrig text som han saknade kännedom om. - Advokakten Kjell Jönsson yrkade ersättning för arbete som offentligt biträde i Regeringsrätten med 4 648 kr. -Regeringsrätten (2002-10-10, Nordborg, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl föreligga för att meddela prövningstillstånd i målet. - Kjell Jönsson var förordnad av regeringen som offentligt biträde i ärendet om uppehållstillstånd m.m. för M.A. Detta ärende avslutades genom regeringens beslut den 18 december 2001 och den verkställighet som ägde rum. Med hänsyn till att det arbete för vilket Kjell Jönsson nu yrkar ersättning utfördes efter det att ärendet om uppehållstillstånd avslutats omfattas arbetet med nu aktuellt mål i Regeringsrätten inte av hans uppdrag som offentligt biträde. Vid sådant förhållande kan hans ersättningsyrkande inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår Kjell Jönssons yrkande om ersättning. (fd I 2002-09-10, Bergström)

*REGI

*INST