RÅ 2002 not 163

Regeringen avslagit en begäran om inlösen av fastighet / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 163. Ansökan av J.N. och M.N. om rättsprövning av ett beslut ang. inlösen av fastighet m.m. - Byggnadsnämnden i Mora kommun beslutade den 3 november 1994 att avslå en ansökan av J.N. och M.N. om bygglov för att uppföra en förrådsbyggnad på fastigheten Bonäs 26:4 i Mora kommun. J.N. och M.N. överklagade hos Länsstyrelsen i Kopparabergs län som i beslut den 7 augusti 1995 avslog överklagandet. Regeringen avslog i beslut den 4 december 1997 deras överklagande. Sedan de ansökt om rättsprövning av regeringens beslut avvisade Regeringsrätten den 9 september 1998 ansökningen eftersom den kommit in för sent. Regeringsrätten avslog därefter i beslut den 6 september 1999 J.N:s och M.N:s ansökan om resning alternativt återställande av försutten tid. Regeringen avslog i beslut den 1 november 2001 J.N:s och M.N:s begäran om att svenska staten skulle lösa in fastigheten Bonäs 26:4 och betala visst skadestånd jämte ränta. Regeringen vidtog genom beslutet ingen åtgärd med anledning av deras begäran om ändring av regeringens beslut den 4 december 1997. - J.N. och M.N. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut den 1 november 2001 och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. -Regeringsrätten (2002-10-23, Lindstam, Ersson, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Det klandrade avgörandet kan inte anses utgöra beslut som innefattar myndighetsutövning mot J.N. och M.N. i den mening som avses i lagen om rättsprövning. Deras ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2002-10-08, Hammarberg)

*REGI

*INST