RÅ 2002 not 182

Överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid då klaganden inte ansågs ha fått del av det överklagade beslutet samma dag som det meddelades

Not 182. Överklagande av K.H. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade i protokoll den 22 december 1999, mål nr 3556-1999, att inte meddela K.H. prövningstillstånd i mål om avskrivning av studielån. Beslutet meddelades den 23 december 1999. I skrivelse rubricerad "Angående överklagan av mål 3556-1999", som inkom till kammarrätten den 26 januari 2000, uppgav K.H. att hon inte kunnat överklaga kammarrättens beslut eftersom hon varit svårt sjuk. Hon begärde därför att tiden för att få överklaga skulle förlängas till den 15 februari 2000 eftersom hon fortfarande inte var helt frisk. Efter viss skriftväxling avvisade kammarrätten i beslut i protokoll den 1 mars 2000 K.H:s överklagande såsom för sent inkommet. - K.H. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. -Regeringsrätten (2002-11-18, Ragnemalm, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har i sitt avvisningsbeslut anfört att K.H. fick del av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd den 23 december 1999, dvs. samma dag som beslutet meddelades. Ingenting i handlingarna tyder på att så varit fallet. Något delgivningskort finns inte i akten. Enligt uppgift från kammarrätten har i delgivningsförteckningen antecknats att delgivningskortet inkommit till kammarrätten den 12 januari 2000. Den till kammarrätten den 26 januari 2000 inkomna skrivelsen får därför anses som ett i rätt tid inkommet överklagande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 2002-11-05, M. Larsson)

*REGI

*INST