RÅ 2002 not 183

Överklagande ansågs ha kommit in i rätt tid då klaganden ansågs ha fått del av det överklagade beslutet den dag han själv uppgett (av mottagningsbeviset framgick inte vem som tagit emot försändelssen)

Not 183. Överklagande av L.L. och B.L. ang. avvisande av talan; i sak fråga om prövningstillstånd i kammarrätten i mål om tillstånd till spridning av avlidens aska. - Länsrätten i Skåne län avslog i dom den 24 november 1999 (mål nr 10261-99) ett överklagande från L.L. och B.L. i fråga om tillstånd till spridning av avlidens aska på plats som inte var begravningsplats. L.L. och B.L. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg. - I beslut i protokoll den 17 februari 2000 beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7602-1999). L.L. och B.L. överklagade beslutet i en gemensam skrivelse. Kammarrätten överlämnade skrivelsen till Regeringsrätten såsom inkommen i rätt tid avseende B.L:s överklagande (Regeringsrättens mål nr 2297-2000). I beslut den 30 mars 2000 avvisade kammarrätten överklagandet av L.L. såsom för sent anfört. L.L. överklagade detta beslut hos Regeringsrätten (mål nr 2777-2000). - L.L. yrkade att kammarrättens beslut att avvisa överklagandet skulle undanröjas och anförde bl.a. att han fått del av beslutet först den 4 mars 2000. - L.L. och B.L. yrkade vidare bifall till sin i kammarrätten förda talan. -Regeringsrätten (2002-11-18, Nilsson, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet av avvisningsbeslutet (mål nr 2777-2000). - För delgivning av sitt beslut att inte meddela prövningstillstånd har kammarrätten använt ordinär delgivning med mottagningsbevis enligt 3 § delgivningslagen (1970:428). Enligt 19 § första stycket samma lag har delgivning skett genom att den som söks för delgivning själv har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den har kommit honom till handa. - Det framgår inte av namnteckningen på mottagningsbeviset vem som mottagit försändelsen. Det kan inte mot L.L:s bestridande anses klarlagt genom mottagningsbeviset eller på annat sätt att beslutet kommit honom till handa tidigare än den dag han själv angett, dvs. den 4 mars 2000. Hans överklagande skall därför anses ha inkommit i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas. - Överklagandena av beslutet att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 2297-2000). - Regeringsrätten finner att skäl för prövningstillstånd inte föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut den 30 mars 2000 att avvisa L.L:s överklagande. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens beslut i protokoll den 17 februari 2000 att inte meddela L.L. och B.L. prövningstillstånd i kammarrätten. Det beslutet står alltså fast. (fd II 2002-11-05, Liljeros)

*REGI

*INST