RÅ 2002 not 185

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 185. Överklagande av T.W. ang. inkomsttaxering 1989 och 1990 samt skattetillägg. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 2 mars 2000 domar rörande T.W:s inkomst- och förmögenhetstaxering 1989 och inkomsttaxering 1990 samt skattetillägg (mål nr 6242--6243-2000). - T.W. överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens domar, skulle medge honom avdrag vid 1989 års inkomsttaxering för underskott i T.W. KB med 1 260 766 kr och undanröja påfört skattetillägg samt beträffande 1990 års taxering taxera honom i enlighet med avgiven självdeklaration och undanröja påfört skattetillägg. Om prövningstillstånd vägras ansökte T.W. om resning. -Regeringsrätten (2002-11-19, Hulgaard, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. T.W:s överklagande har kommit in i rätt tid och skall prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte anledning att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgöranden står därför fast i de delar de överklagats. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. (fd I 2002-11-05, Heinefors)

*REGI

*INST