RÅ 2002 not 186

Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part i ärendet hos regeringen avvisades

Not 186. Ansökan av H.B. om rättsprövning av beslut om ändring av regleringsbrev för budgetåret 1999. - Regeringen (Näringsdepartementet beslöt den 31 mars 1999 (N1999/6559/A) om ändring av regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende Arbetsmarknadsverket (AMV) och anslag inom U013 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och U014 Arbetsmarknad och arbetsliv. - H.B. yrkade i en till Regeringsrätten inkommen skrivelse att Regeringsrätten undanröjde regeringens beslut att stoppa åtgärdspengarna till Arbetsmarknadsinstitutet för arbetsmarknadspolitiska åtgärder beträffande dem som redan erhållit beslut om rätt till del av pengarna. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. att han har fått ett beslut av Arbetsmarknadsinstitutet om att få börja en arbetspraktik. Därefter har institutet meddelat att arbetsprövningen inte kunde genomföras eftersom åtgärdspengarna "stoppats". Regeringen hade fattat ett beslut som innebar att ett för honom positivt beslut av en förvaltningsmyndighet hade kommit att ändras till ett negativt. -Regeringsrätten (2002-11-19, Nilsson, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. H.B:s skrivelse får förstås som en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut. - Enligt 1 § första stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Av bestämmelsen följer att rättsprövning endast kan komma till stånd på ansökan av enskild som varit part i ärendet hos regeringen. H.B. har inte varit part i ärendet hos regeringen. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2002-11-05, Liljeros)

*REGI

*INST