RÅ 2002 not 198

Beslut av Justitiekanslern angående anmälan om tjänstefel ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)

Not 198. Ansökan av Riksförbundet Sveriges Glesbygdsförening om rättsprövning av ett beslut av Justitiekanslern. - Riksförbundet Sveriges Glesbygdsförening anmälde till Justitiekanslern en tjänsteman vid Länsstyrelsen i Västerbottens län för tjänstefel, mutor och bestickning.Justitiekanslern (2001-06-20) gjorde vissa uttalanden rörande polispersonals bisysslor men vidtog ingen åtgärd med anledning av anmälan. - Riksförbundet ansökte om rättsprövning av Justitiekanslerns beslut. - Regeringsrätten (2002-12-06, Lavin, Nilsson, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § tredje stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten enligt den lagen prövar avgöranden av regeringen. Sökandens ansökan om rättsprövning kan redan av denna anledning inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2002-11-13, I. Larsson)

*REGI

*INST