RÅ 2002 not 2

Jäv för ledamot i kommunfullmäktige (rättsprövning, avslag)

Not 2. Ansökan av Restaurang Alexander den store AB om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslutade den 24 februari 1997 att anta detaljplan för del av kv. Örnen i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Uppsala län den 29 augusti 1997 att bl.a. avslå överklaganden av Restaurang Alexander den store AB. - Restaurang Alexander den store AB överklagade länsstyrelsens beslut och framhöll att bolaget önskade behålla sin uteservering. Bolaget framförde bl.a. att det fanns en stark opinion mot att bredda gränden. Bäverns gränd är en av de få medeltida gränder som finns kvar i Uppsala. Hela området mot Hamnen-Stadsparken och Svandammen med Slottet i fonden är en av de mest omistliga kulturmiljöerna i staden. Bolaget förordade att Bangårdsgatan används för kollektivtrafik i stället. Enligt bolagets bedömning är det osannolikt att bussar och bilar kommer att hålla tillåten hastighet under rusningstid. Buller och avgaser kommer att mångdubblas. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-11-20): Vid prövningen av överklagandena av bl.a. Restaurang Alexander den store AB konstaterar regeringen att en ledamot av kommunfullmäktige enligt 5 kap. 20 § första stycket kommunallagen (1991:900) inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Regeringen finner inte att E.N. och L.O.L. som styrelseledamöter i HSB Uppsala kan anses berörda av planen på ett sådant sätt att de på grund av jäv var förhindrade att delta i kommunfullmäktiges behandling av ärendet. - Vid den avvägning som vid prövningen i sak skall göras mellan olika allmänna och enskilda intressen finner regeringen att detaljplanen inte kan anses innebära sådana olägenheter för Restaurang Alexander den store AB och andra klagande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad dessa klagande framfört utgör inte heller i övrigt tillräckliga skäl för regeringen att med anledning av överklagandena upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - Bolaget ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle granska regeringens beslut att avslå överklagandena angående jäv. Vidare yrkade bolaget inhibition. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. Bakgrunden till frågan om jäv är att Uppsala kommunfullmäktige fattade beslutet om detaljplanen med en rösts övervikt. Två av ledamöterna i fullmäktige som röstade för beslutet, E.N. och L.O.L., befann sig i en jävssituation beroende på deras engagemang som styrelseledamöter i HSB Uppsala. De två fastigheter som berörs av beslutet, det s.k. Prinshuset och den intilliggande rivningstomten, disponeras av HSB:s bostadsrättsförening. Det har länge funnits ett önskemål från HSB:s sida att exploatera dessa fastigheter. Ordföranden i HSB, E.N., har under flera år aktivt drivit frågan om ändring av detaljplanen och är också den som genom en motion i fullmäktige lyft in frågan i den kommunala beslutsprocessen. Såväl E.N. som L.O.L. är arvoderade ledamöter i HSB Uppsala styrelse och bolaget bedömer att de i denna fråga agerat utifrån HSB:s intressen. Enligt kommunallagen är en förtroendevald i kommunen jävig om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. I detta fall har E.N. och L.O.L. agerat som ställföreträdare för HSB Uppsala som genom beslutet ges möjlighet att exploatera kvarteret Örnen. - Regeringsrätten (2002-01-08, Lindstam, Billum, Wennerström, Almgren, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att jäv förelegat för de angivna ledamöterna av kommunfullmäktige vid fullmäktiges behandling av detaljplanen. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång i målet faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2001-12-12, Liljeros)

*REGR

*INST