RÅ 2002 not 206

Överklagande avvisades när det inte undertecknats egenhändigt utan endast med elektronisk signatur

Not 206. Överklagande av avvisningsbeslut i mål om rätt att ta del av allmän handling. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 4 april 2002 beslut i målet. - H.C. yrkade att kammarrättens beslut att avvisa hans överklagande av Skattemyndighetens beslut skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till kammarrätten för ny handläggning. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. att överklagandet hos kammarrätten var försett med en kvalificerad elektronisk signatur och att handlingen därigenom var egenhändigt undertecknad i förvaltningsprocesslagens (1971:291) mening. -Regeringsrätten (2002-12-18, Lindstam, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § förvaltningsprocesslagen följer att åtgärd, varigenom mål anhängiggörs, skall ske skriftligen och att ansöknings- eller besvärshandling från enskild skall vara egenhändigt undertecknad. - H.C:s överklagande hos Regeringsrätten är undertecknat med en elektronisk signatur men saknar egenhändig underskrift. - Regeringsrätten har genom beslut i protokoll den 4 juni 2002 förelagt H.C. att senast inom en månad från delfåendet av beslutet inkomma med ett egenhändigt undertecknat överklagande. I beslutet anges att om något egenhändigt undertecknat överklagande inte inkommer inom angiven tid kan det medföra att den ingivna handlingen inte kommer att läggas till grund för någon prövning. - H.C. har inte följt föreläggandet. Överklagandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar H.C:s överklagande. (fd II 2002-11-27, Bergquist)

*REGI

*INST