RÅ 2002 not 42

Ett av skattemyndighet meddelat förhandsbesked undanröjdes då det avsåg om vissa utbetalningar var avgiftsgrundande eller ej / Ett av skattemyndighet meddelat förhandsbesked om arbetsgivaravgifter undanröjdes då det avsåg om vissa utbetalningar var avgiftsgrundande eller ej

Not 42. Överklagande av Skandinaviska Enskilda Banken AB av ett förhandsbesked ang. skyldighet att betala arbetsgivaravgifter. - Skandinaviska Enskilda Banken AB (banken), T.H. samt E.M.R. Målerifirma AB i konkurs ansökte gemensamt om förhandsbesked angående skyldighet att erlägga socialavgifter vid utbetalningar enligt en bankgaranti som banken utfärdat som säkerhet för E.M.R. Målerifirma AB:s åtagande att utbetala lön och avgångsvederlag till T.H. -Skattemyndigheten i Stockholms län (1997-04-30) meddelade med åberopande av 22 a § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (USAL) förhandsbesked med innehåll att banken var skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter vid utbetalningarna till T.H. - Sedan banken överklagat beslutade Länsrätten i Stockholms län (1998-02-12) att banken inte var skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter på beloppen. - Efter överklagande av skattemyndigheten undanröjde Kammarrätten i Stockholm (1999-06-24) länsrättens dom och fastställde skattemyndighetens beslut. - I Regeringsrätten yrkade banken i första hand att den inte skulle anses skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter på betalningar på grundval av bankgarantin. I andra hand yrkade banken att den inte skulle anses skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter till den del de utbetalade beloppen avsåg avgångsvederlag. - Riksskatteverket bestred yrkandena. - Regeringsrätten (2002-03-26, Lindstam, Hulgaard, Wennerström, Ersson, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 22 a § första stycket USAL får skattemyndigheten meddela förhandsbesked angående skyldigheten att betala socialavgifter efter gemensam ansökan av dem som har träffat eller avser att träffa avtal, enligt vilket den ene (uppdragstagaren) mot ersättning skall utföra ett arbete åt den andre (uppdragsgivaren). - Av bestämmelsen framgår att ett förhandsbesked får meddelas när tveksamhet uppkommer om vem, uppdragstagaren eller uppdragsgivaren, som är skyldig att betala socialavgifter på en uppdragsersättning. Förhandsbesked kan däremot inte lämnas i en fråga av förevarande slag, dvs. huruvida belopp som utbetalas av en bank på grund av att banken ställt säkerhet för en arbetsgivares åtagande att utbetala lön och avgångsvederlag till en f.d. anställd är avgiftsgrundande eller ej (jfr RÅ 1991 ref. 63). Förutsättningar för att meddela förhandsbesked med stöd av 22 a § USAL har således inte förelegat. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens och länsrättens domar samt skattemyndighetens förhandsbesked. (fd II 2002-03-06, Perttu)

*REGI

*INST