RÅ 2002 not 49

Vinstandelsstiftelse ansågs inte berättigad till avdrag för utbetalning till destinatärerna (förhandsbesked) / Vinstandelsstiftelse ansågs inte berättigad till avdrag för utbetalning till destinatärerna (förhandsbesked, inkomstskatt)

Not 49. Överklagande av Y:s Vinstandelsstiftelse Fond xxxx/xxxx (Stiftelsen) av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked frågade Stiftelsen om av Stiftelsen utbetalda medel till destinatärerna var avdragsgilla vid beräkning av Stiftelsens beskattningsbara inkomst vid 2001 års taxering. - Som bakgrund till frågeställningen anförde Stiftelsen följande. Y AB, nedan Bolaget, har sedan början av 1990-talet tillämpat ett vinstandelssystem genom avsättningar till vinstandelsstiftelser. På grundval av respektive räkenskapsårs vinst har Bolaget avsatt medel, kallad vinstandel, till en vinstandelsstiftelse. Vinstandelen har beräknats enligt de grunder som har fastställts av Bolagets styrelse. Bolaget har medgivits avdrag för de belopp som har avsatts till stiftelserna. - Den till stiftelsen överförda vinstandelen har utgjort en särskild vinstandelsfond. Varje vinstandelsstiftelse avser ett bestämt vinstandelsår och har sin bestämda krets av destinatärer. Destinatärskretsen bestäms på grundval av de personer som har varit tillsvidareanställda under vinstandelsåret. Det från Bolaget överförda beloppet har av stiftelsens styrelse placerats i svenska eller utländska aktier, aktiefonder, räntefonder, obligationsfonder eller fast egendom. - Varje destinatär har rätt att erhålla värdet av de fondandelar som belöper på honom snarast efter det att medlen har förvaltats i tre hela kalenderår och redovisningen har godkänts av revisor. Vid utbetalning skall varje destinatär erhålla det hela antal aktier eller andelar i aktier eller andelar i aktie- och/eller obligationsfonder eller kontanta medel som svarar mot destinatärens vinstandel. Vinstandelens värde motsvarar fondens värde per vinstandel. Den anställde beskattas för det belopp som utbetalas från stiftelsen. - Den nu aktuella Stiftelsen bildades år xxxx i syfte att administrera Bolagets avsättning avseende räkenskapsåret xxxx/xxxx. Till Stiftelsen överfördes 3 831 000 kr. Medlen utbetalades till destinatärerna i april år 2000. I samband med utbetalningen till destinatärerna realiserade Stiftelsen hela sin värdepappers-portfölj. Utförsäljningen resulterade i en skattepliktig realisationsvinst. Efter reservering för latent skatt har samtliga tillgångar i Stiftelsen betalats ut. - Stiftelsen anförde bl.a. vidare att frågan om Stiftelsen kan medges avdrag för utbetalningen till arbetstagare enligt Stiftelsens mening kunde angripas utifrån fyra olika synsätt. -1. Avdrag för kostnader i verksamheten. Stiftelsen utgör ett skattesubjekt enligt 6 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Stiftelsens inkomster hänförs till inkomstslaget näringsverksamhet. I det aktuella fallet förutsätts Stiftelsen vara obegränsat skattskyldig, 7 § 7 mom. SIL e contrario. De allmänna reglerna beträffande juridiska personers avdragsrätt är därför tillämpliga på Stiftelsen. - En stiftelse av nu aktuellt slag skiljer sig från huvudtypen av stiftelser vilka är bildande för att varaktigt bedriva viss verksamhet eller tillgodose visst ändamål. Vinstandelsstiftelsen i nu aktuellt fall kan inte sägas vara varaktig då samtliga av Stiftelsen förvaltade medel skall utbetalas till destinatärerna snarast efter det att ett bestämt antal av Stiftelsens räkenskapsår gått till ända. Stiftelsens syfte kan sägas vara att som särskild förvaltare för destinatärerna förvalta kapitalet till dess att det kan utbetalas till destinatärerna. Stiftelsen kan inte heller välja att betala ut endast avkastningen eller delar av ursprunglig avsättning utan är tvungen att betala ut samtliga medel. - I takt med värdeförändringar i Stiftelsens tillgångar, ökar respektive minskar storleken på Stiftelsens förpliktelse att utbetala med till de anställda. Stiftelsen borde därför löpande medges avdrag vid en ökning av förpliktelsen. Ur ett redovisningsperspektiv skulle detta kunna jämföras med pensionsutfästelser, vilka löpande kan dras av i ett bolag genom att göra en reservering för utgifter som beräknas uppkomma i framtiden. Alternativt bör Stiftelsen medges avdrag vid utbetalningstillfället i och med att förpliktelsen upphör. - Sammanfattningsvis borde enligt Stiftelsens mening avdrag medges för förpliktelsen, antingen löpande vid tidpunkten för dess uppkomst, dvs. då Bolaget ersätter meddel samt då förpliktelsen ökar på grund av värdeförändringar i tillgångsmassan, eller vid tidpunkten för utbetalningen från stiftelsen. - 2. Avdrag för periodisk utbetalning från stiftelse. I det fall att Stiftelsen inte kan medges avdrag såsom för omkostnad i verksamheten bör avdrag kunna medges i form av ett allmänt avdrag. Följden härav blir att destinatären beskattas för vad han har uppburit, 31 § kommunalskattelagen (1928:370), KL. - Periodiska utbetalningar från Stiftelsen i det förevarande fallet bör då vara avdragsgilla vid fastställande av Stiftelsens beskattningsbara inkomst. - 3. Avdrag för engångsutbetalning från stiftelsen. I 31 § anv. p. 2 KL stadgas att utbetalning från en stiftelse vars stadgar föreskriver att stiftelsens intäkter för viss tid/all framtid skall tillåta viss familj/vissa familjer eller bestämda personer skall betraktas såsom periodiskt understöd. Detta innebär att varje utbetalning från en stiftelse vars intäkter skall tillfalla viss familj/vissa familjer eller bestämda personer, oavsett om utbetalningen är periodisk eller inte, skall medges avdrag. - Varje vinstandelsfond torde vara att betrakta som en självständig förmögenhet som förvaltas av stiftelsen för ett bestämt ändamål. Vid varje års avsättning vet man exakt vilka personer som ingår i destinatärskretsen (de som har varit anställda i företaget under det gångna året). Destinatärskretsen torde därvid uppfylla kravet på att vara bestämd. - Av det ovan anförda följer enligt Stiftelsens bedömning att Stiftelsen i det aktuella fallet är en stiftelse vars stadgar föreskriver att stiftelsens intäkter vid viss tid/all framtid skall tillfalla viss familj/vissa familjer eller bestämda personer. Utbetalningar från Stiftelsen bör därför medges avdrag oavsett om utbetalningarna är periodiska eller ej. - 4. Avdrag för värdeökningen. Arbetsgivaren medges avdrag vid tidpunkten för avsättning till en vinstandelsstiftelse motsvarande det belopp som avsätts. Vidare beskattas arbetstagaren för det belopp som tas emot vid utbetalning från stiftelsen i inkomstslaget tjänst. I ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare föreligger således reciprocitet eftersom samma belopp skall kunna beskattas hos arbetsgivaren och dras av vid beskattningen ho arbetsgivaren. - Med hänsyn till att stiftelsen förvaltar de ar arbetsgivaren avsatta medlen genom att förvärva olika slag av tillgångar och att sälja dessa inför enkommande kontant betalning till arbetstagare kommer de belopp som utbetalas sällan att korrespondera med det belopp som arbetsgivaren har avsatt - de utbetalade beloppen är ofta högre än de belopp som har avsatts. Av detta följer att avdraget hos arbetsgivaren inte kommer att motsvara det belopp som blir föremål för beskattning hos arbetstagaren. Detta får anses strida mot den reciprocitet som bör eftersträvas vid beskattningen, det vill säga att en skattepliktig intäkt hos ett skattesubjekt resulterar i en avdragsgill kostnad en hos ett annat skattesubjekt, eftersom det belopp som är skattepliktigt sällan är detsamma som det belopp som är avdragsgillt. För att upprätthålla reciprociteten vid beskattningen bör därför Stiftelsen medges avdrag med åtminstone ett belopp som motsvarar den värdeökning som skett på de av arbetsgivaren avsatt medlen. - Skatterättsnämnden (2001-03-16, Kindlund, Wingren, Brydolf, Ståhl, Svensson, Tollarz, Virin): Förhandsbesked. Stiftelsen är inte berättigad till avdrag för utbetalning till destinatärerna. - Motivering. De alternativa grunder för avdragsrätt som Stiftelsen för fram får anses ha prövats i praxis, se RÅ 1997 not. Aa 1741, varav framgår att s.k. vinstandelsstiftelser - med vissa nu inte aktuella undantag - inte är berättigade till avdrag för vad de utbetalar till destinatärer. Nämnden finner inte skäl att nu göra en annan bedömning. - Stiftelsen överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara stiftelsen berättigad till avdrag för utbetalningar till destinatärerna. Till stöd för sin talan åberopar stiftelsen vad som anförts hos Skatterättsnämnden. - Riksskatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2002-04-22, Lindstam, Nilsson, Ersson, Dexe) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd 2002-03-20, Lundgren)

*REGI

*INST