RÅ 2002 not 5

Försutten tid för framställning om skatteberäkning för ackumulerad inkomst kunde inte återställas

Not 5. Ansökan av G.B. om återställande av försutten tid för att göra framställning om förnyad behandling av en ansökan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst. - G.B. yrkade i sin självdeklaration 1989 att reglerna om skatteberäkning för ackumulerad inkomst skulle tillämpas beträffande en av henne deklarerad vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag. Taxeringsnämnden beslutade, enligt underrättelse den 2 oktober 1989, att medge yrkandet om sådan skatteberäkning. Enligt en underrättelse den 18 oktober 1989 konstaterade emellertid taxeringsnämnden att ansökningen om skatteberäkning inte kunde behandlas eftersom G.B:s makes taxering för år 1987, vilken inverkade på skatteberäkningen, inte vunnit laga kraft. Taxeringsnämnden beslutade därför att vilandeförklara G.B:s ansökan om skatteberäkning för ackumulerad inkomst och upplyste henne samtidigt om att det ankom på henne att, sedan den berörda taxeringen avgjorts, hos Länsrätten i Jönköpings län hemställa om förnyad behandling av ansökningen. - G.B:s inkomsttaxering 1989 prövades senare av Länsrätten i Jönköpings län genom dom den 31 oktober 1994 och därefter av Kammarrätten i Jönköping genom dom den 15 september 1995. Regeringsrätten beslutade den 12 september 1997 att inte bevilja prövningstillstånd (mål nr 6302-1995) i följd varav kammarrättens dom skulle stå fast. - G.B. yrkade, som hennes talan fick förstås, att försutten tid för att hos länsrätten göra framställning om förnyad behandling av ansökningen om skatteberäkning för ackumulerad inkomst skulle återställas. Hon anförde bl.a. att det i olika instanser varit brister i handläggningen som hon inte kan lastas för och att skattemyndigheten vid kontakt nu meddelat att det, trots bristerna, inte är aktuellt från myndighetens sida att göra en skatteberäkning för ackumulerad inkomst. -Regeringsrätten (2002-01-09, Nordborg, Schäder, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd under vissa förutsättningar återställas. En framställning om skatteberäkning för ackumulerad inkomst är emellertid inte ett överklagande och inte heller en sådan därmed jämförbar åtgärd som avses i nämnda bestämmelse. Försutten tid för en sådan framställning kan därför inte återställas på denna väg. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2001-12-18, Lundgren)

*REGR

*INST