RÅ 2002 not 55

Skattemyndighets omprövningsbeslut kunde inte bli föremål för rättsprövning

Not 55. Ansökan av A.B. om rättsprövning av skattemyndighets omprövningsbeslut. - Skattemyndigheten i Stockholms län vägrade enligt omprövningsbeslut den 29 december 1992 A.B. yrkat förlustavdrag vid 1991 års inkomsttaxering. Sedan A.B. fullföljt sin talan avslogs hans överklagande av Länsrätten i Stockholms län genom dom den 22 april 1997 och därefter av Kammarrätten i Stockholm genom dom den 10 januari 2001. Regeringsrätten beslutade den 20 september 2001 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 1591-2001). - A.B. ansökte om rättsprövning och yrkade att skattemyndighetens omprövningsbeslut skulle undanröjas. Han anförde bl.a. att beslutet, till följd av formella felaktigheter i myndighetens handläggning, inte tillkommit i laga ordning. -Regeringsrätten (2002-04-26, Nordborg, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan avgöranden av regeringen eller en förvaltningsmyndighet under vissa förutsättningar bli föremål för rättsprövning. För att rättsprövning skall kunna ske gäller bl.a. att det beslut som ansökan om rättsprövning avser inte kan prövas av domstol i ordinär ordning utan endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. Vidare gäller att det ankommer på Regeringsrätten att pröva ansökningar om rättsprövning när fråga är om avgöranden av regeringen och på kammarrätt när fråga är om avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets. - Eftersom skattemyndighetens aktuella omprövningsbeslut kan bli föremål för sedvanlig domstolsprövning och beslutet också överprövats efter överklagande i ordinär ordning, varvid Regeringsrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd, kan de anmärkningar som riktats mot skattemyndighetens handläggning endast prövas inom ramen för ett resningsförfarande. A.B:s ansökan om rättsprövning i Regeringsrätten skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2002-03-21, Lundgren)

*REGI