RÅ 2002 not 89

Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av kolonistuge- och fritidsområde (avslag) / Beslut att anta områdesbestämmelser som syftade till att ett område skulle behålla sin karaktär av kolonistuge- och fritidsområde (rättsprövning, avslag)

Not 89. Ansökan av K-Å.J. om rättsprövning av ett beslut ang. områdesbestämmelser. -Byggnadsnämnden i Marks kommun (1998-03-18) beslutade att anta områdesbestämmelser för Krok-Hanatorp, Krok 1:12 och Hanatorp 2:29 m.fl. i Örby. Syftet med bestämmelserna var att bibehålla områdets karaktär av kolonistuge- och fritidsområde. - Beslutet överklagades av bl.a. K-Å.J. - Länsstyrelsen i Västra Götaland (1998-06-03) avslog bl.a. K-Å.J:s överklagande. - Bl.a. K-Å.J. överklagade. - Regeringen (Miljödepartementet, 1999-09-30) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen finner vid en avvägning mellan de allmänna intressen som områdesbestämmelserna skall tillgodose och klagandenas enskilda intresse att områdesbestämmelserna inte kan anses medföra sådana olägenheter för klagandena att de inte kan godtas. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta områdesbestämmelserna. - K-Å.J. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2002-06-14, Nordborg, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller bl.a. att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i vissa typer av förvaltningsärenden hos regeringen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Vad som förekommit i ärendet ger inte vid handen att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2002-05-21, Liljeros)

*REGI