RÅ 2002:58

En intressent som inte överklagat länsrätts dom fastän denna gått intressenten emot är inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd.

Socialtjänstnämndens tillståndsutskott i Stockholm beslutade den 20 september 2001 att avslå La Isla AB:s ansökan om fortsatt serveringstid till kl. 05.00. Tillståndsutskottet angav i beslutet att grundtiden kl. 01.00 fortsättningsvis skulle gälla.

Bolaget överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 13 december 2001 beslutade att serveringstillståndet skulle gälla till kl. 03.00 fredagar och lördagar.

P.L., närboende till restaurangen, överklagade länsrättens dom.

Kammarrätten i Stockholm fann i beslut i protokoll den 5 februari 2002 inte skäl att meddela prövningstillstånd.

I.A. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att serveringstillståndet skulle begränsas.

Regeringsrätten (2002-11-04, Lavin, Nord, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. I.A. har tidigare inte varit part i målet. Med hänsyn härtill och till att redan länsrättens dom gick henne emot är hon inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången. Hennes talan kan därför inte tas upp till prövning.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar I.A:s överklagande.

Föredraget 2002-10-22, föredragande K. Fredriksson, målnummer 4018-2002