RÅ 2002:71

Ett överklagande måste inte först avvisas som för sent inkommet för att en ansökan om återställande av försutten tid skall kunna prövas.

Länsrätten i Stockholms län avslog genom dom den 3 februari 2000 R.V:s överklagande av ett beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i fråga om disciplinpåföljd enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Domen vann laga kraft. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade genom beslut den 28 februari 2000 respektive den 3 oktober 2000 två anmälningar från henne utan åtgärd. Dessa beslut vann också laga kraft.

Den 4 december 2000 ansökte R.V. hos Kammarrätten i Stockholm om återställande av försutten tid för att överklaga avgörandena i bl.a. nu nämnda mål och ärenden. Kammarrätten avvisade genom beslut den 8 februari 2001 ansökan i dessa delar under åberopande av att avgörandena såvitt framgick av utredningen inte hade överklagats och någon prövning av frågan huruvida tiden för överklagande hade försuttits följaktligen inte hade skett. Eftersom endast sådana tidsfrister som har försuttits kan bli föremål för återställande fann kammarrätten att ansökningen inte kunde tas upp till prövning i dessa delar. Kammarrätten avslog ansökningen i övrigt.

R.V. överklagade kammarrättens beslut och vidhöll sin ansökan.

Regeringsrätten

Regeringsrätten meddelade den 15 maj 2002 prövningstillstånd såvitt avser kammarrättens beslut att till viss del avvisa R.V:s ansökan om återställande av försutten tid. Regeringsrätten beslutade samma dag att inte meddela prövningstillstånd i målet i övrigt, varför kammarrättens avgörande stod fast i den delen.

Regeringsrätten (2002-12-06, Lavin, Nilsson, Schäder, Melin, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt.

En förutsättning för att en ansökan om återställande av försutten tid för överklagande skall kunna prövas är att tiden har försuttits. Det är emellertid inte nödvändigt att detta konstaterats genom att ett överklagande blivit avvisat såsom för sent inkommet. Att tiden för överklagande i nu aktuella mål och ärenden har försuttits framgår redan av handlingarna i målet. Med anledning härav borde kammarrätten inte ha avvisat R.V:s ansökan utan tagit upp denna till prövning även i den delen. Målet bör därför visas åter till kammarrätten för förnyad prövning.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Stockholm beslut att avvisa R.V:s ansökan om återställande av försutten tid och visar målet i den delen åter till kammarrätten för ny handläggning.

Föredraget 2002-11-13, föredragande Haggren, målnummer 1341-2001