RÅ 2003 not 105

Rättsprövning kunde inte ske av miljödomstols dom eller Miljöverdomstolens beslut

Not 105. Ansökan av B.S. om rättsprövning. - B.S. ansökte om rättsprövning av Miljööverdomstolens beslut och av miljödomstolens dom i mål om strandskyddsdispens. -Regeringsrätten (2003-06-03, Nordborg, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning kan gälla endast sådana beslut av regeringen eller en förvaltningsmyndighet som annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning. Miljööverdomstolens beslut och miljödomstolens dom är således inte sådana avgöranden som kan bli föremål för rättsprövning. B.S:s ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2003-05-20, I. Larsson)

*REGI

*INST