RÅ 2003 not 106

Ansökan av R.B. om rättsprövning

Not 106. Ansökan av R.B. om rättsprövning. - R.B. ansökte om rättsprövning av lagen (1992:1744) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, varigenom den ändringen infördes att folk- och tilläggspension skulle beräknas med anknytning till ett minskat basbelopp. -Regeringsrätten (2003-06-03, Nordborg, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall domstol på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - R.B:s ansökan om rättsprövning avser ett beslut av Sveriges riksdag i dess egenskap av lagstiftare. Ett sådant beslut kan inte bli föremål för rättsprövning. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2003-05-20, I. Larsson)

*REGI

*INST