RÅ 2003 not 109

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Ansökan om rättsprövning av sökande som inte varit part i ärendet hos regeringen avvisades

Not 109. Ansökan av I.P. om rättsprövning av beslut ang. fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg. - Vägverket fattade den 26 november 2001 beslut att fastställa arbetsplan för omläggning av riksväg 70 vid Sala m.m. Beslutet överklagades till regeringen av bl.a. Nätverket mot förbifart Sala. Regeringen avslog genom det nu klandrade avgörandet överklagandena. - I.P. ansökte i egenskap av sakägare (ägare till fastigheten Silvergruvan 1:2 i Sala kommun) om rättsprövning och fick, som hans talan måste förstås, anses yrka att regeringens beslut skulle upphävas. Han begärde vidare muntlig förhandling, syn och inhibition. -Regeringsrätten (2003-06-10, Schäder, Almgren, Melin, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - I.P. var i egenskap av ordförande för Ekoliv (Ekologiska jordbrukarna i Västmanland) en av undertecknarna av den skrift varigenom Nätverket mot förbifart Sala överklagade Vägverkets beslut till regeringen. Själv har han däremot inte varit part i ärendet hos regeringen. Hans ansökan om att i egenskap av sakägare få rättsprövning av regeringens beslut skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2003-04-29, Liljeros)

*REGI

*INST