RÅ 2003 not 121

Överklagande av beslutat skattetillägg hade förfallit sedan skattemyndigheten i beslut om taxeringsåtgärder undanröjt skattetillägget

Not 121. Överklagande av L.E. ang. skattetillägg vid inkomsttaxering 1991. - Skattemyndigheten i Stockholms län eftertaxerade genom omprövningsbeslut den 2 mars 1995 L.E. för inkomst av rörelse med 702 973 kr. I en bilaga till omprövningsbeslutet angavs under rubriken "Skattemyndighetens beslut" att skattetillägg påfördes med 40 procent av den skatt som belöpte på 702 973 kr. Av själva omprövningsbeslutet framgick dock inte att skattetillägg påförts. - L.E. överklagade beslutet och yrkade att eftertaxeringen och skattetillägget skulle undanröjas. I dom den 19 november 1997 avslog Länsrätten i Stockholms län överklagandet. Sedan L.E. fullföljt sin talan avslog Kammarrätten i Stockholm i dom den 26 oktober 2000 överklagandet avseende eftertaxeringen och avvisade överklagandet avseende skattetillägget med motiveringen att skattemyndigheten i sitt omprövningsbeslut av förbiseende inte beslutat om sådant tillägg. - L.E: fullföljde sin talan. - Genom beslut i protokoll den 22 oktober 2002 meddelade Regeringsrätten prövningstillstånd i frågan om skattetillägg. I övrigt meddelades inte sådant tillstånd varför Kammarrättens i Stockholm dom i denna senare del stod fast. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle avvisa L.E:s överklagande i fråga om skattetillägg eftersom skattemyndigheten numera undanröjt skattetillägget. -Regeringsrätten (2003-06-18, Billum, Schäder, Melin, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skattemyndigheten har i beslut om taxeringsåtgärder den 15 januari 2003 undanröjt beslutet att påföra L.E. skattetillägg. Frågan om skattetillägg har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2003-04-29, Heinefors)

*REGI

*INST