RÅ 2003 not 134

Kammarrätt avgjorde mål innan klagandenas svarsfrist gått ut (återförvisning) / Kammarrätt avgjorde mål om utdömande av vite innan klagandenas svarsfrist gått ut (återförvisning)

Not 134. Överklagande av A.H. och M.H. ang. utdömande av vite. - Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län förelade den 6 juni 2000 A.H. och M.H. vid vite av 18 000 kr vardera att före den 1 augusti 2001 utföra återväxtåtgärder på fastigheten Laiksjö 2:128 i Dorotea kommun. Föreläggandet vann laga kraft. Skogsvårdsstyrelsen ansökta den 6 juni 2002 hos Länsrätten i Västerbottens län om utdömande av vitena. Eftersom viss del av åtgärderna utförts och godkänts fanns det enligt skogsvårdsstyrelsen skäl att jämka vitena. Länsrätten förpliktigade i dom den 3 september 2002 A.H. och M.H. att utge ett jämkat vite om 5 000 kr vardera. De överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall som förelade skogsvårdsstyrelsen att inkomma med skriftligt yttrande. Skogsvårdsstyrelsen avgav en skrivelse den 22 november 2002. Skrivelsen delgavs A.H. och M.H. den 9 december 2002 och de bereddes tillfälle att senast den 31 januari 2003 inkomma med skriftligt yttrande över skrivelsen. Kammarrätten meddelade den 9 januari 2003 enligt beslut i protokoll den 11 december 2002 inte prövningstillstånd. - A.H. och M.H. överklagade kammarrättens beslut och anförde bl.a. att kammarrätten gjort sig skyldig till ett rättegångsfel. -Regeringsrätten (2003-06-25, Billum, Schäder, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd i målet och företar det till omedelbart avgörande. - A.H. och M.H. fick tid till den 31 januari 2003 att inkomma med yttrande över skogsvårdsstyrelsens skrivelse. Kammarrätten har, utan att avvakta tidens utgång, meddelat beslut i målet den 9 januari 2003. Beslutet skall därför undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut i protokoll och visar målet åter till kammarrätten för ny prövning. (fd II 2003-06-11, Hammarberg) (anm. Regeringsrådet Schäder deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd)

*REGI

*INST