RÅ 2003 not 135

Överklagande av kammarrätts dom ansågs inte ha kommit in i rätt tid när överklagandet kommit in till annan kammarrätt innan besvärstidens gått ut men först dagen efter besvärstidens utgång till den kammarrätt som haft att göra rättidsprövningen

Not 135. Överklagande av Saluhallsförvaltningen i Stockholms kommun ang. avvisande av talan, m.m. - Kammarrätten i Sundsvall meddelade den 23 januari 2003 dom i mål om skatt på energi. Saluhallsförvaltningen i Stockholm överklagade domen genom en skrivelse som kom in till Kammarrätten i Stockholm den 26 mars 2003. Dagen därpå skickades handlingen till Kammarrätten i Sundsvall, dit den inkom den 28 mars 2003. Enligt beslut i protokoll den 3 april 2003 fann Kammarrätten i Sundsvall att överklagandet hade kommit in för sent och därför skulle avvisas. - Saluhallsförvaltningen yrkade att överklagandet skulle anses ha kommit in i rätt tid och ansökte, om så inte ansågs vara fallet, om återställande av den försuttna tiden att överklaga Kammarrättens i Sundsvall dom. Förvaltningen anförde bl.a. följande. Det är fullt möjligt - till dess motsatsen bevisats - att brevet med överklagandet inkom till postanstalten i Sundsvall och avskiljdes för rätten i postbox senast kl. 24.00 den 27 mars 2003. Mot bakgrund av bestämmelsen i 44 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) görs därför gällande att överklagandet inkommit i rätt tid. Skäl för återställande av försutten tid föreligger då Kammarrättens i Sundsvall besvärshänvisning är missvisande eftersom begreppet kammarrätten (med litet k) in dubio måste anses stå för samtliga kammarrätter i landet. Vidare har Kammarrätten i Stockholm brustit i sin serviceskyldighet genom att inte redan samma dag som överklagandet kom in vidaresända det till Kammarrätten i Sundsvall och genom att dagen därpå varken telefonera till förvaltningens ombud eller dennes kontor eller sända skrivelsen som telefax till Kammarrätten i Sundsvall. -Regeringsrätten (2003-06-27, Hulgaard, Schäder, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet av Kammarrättens i Sundsvall dom den 23 januari 2003 skulle enligt lag och meddelat besked ha inkommit till kammarrätten inom två månader från den dag då Saluhallsförvaltningen fick del av domen. Förvaltningens ombud delgavs domen den 27 januari 2003 och sista dagen då överklagandet skulle ha kommit in var därför den 27 mars 2003. Skrivelsen med överklagandet kom in till Kammarrätten i Sundsvall den 28 mars 2003. - Enligt 44 § förvaltningsprocesslagen gäller att en handling anses ha kommit in till rätten den dag försändelsen med handlingen anlänt till rätten. Kan det antas att handlingen viss dag avskilts för rätten på postkontor, anses handlingen dock ha kommit in den dagen, om den har kommit behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. Regeringsrätten - som konstaterar att det kuvert i vilket överklagandeskrivelsen skickats är frankeringsstämplat i Stockholm den 27 mars 2003 - saknar skäl att anta att försändelsen samma dag på postkontor har avskilts för Kammarrätten i Sundsvall. Saluhallsförvaltningens överklagande har således kommit in för sent, varför kammarrättens avvisningsbeslut skall stå fast. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen får tid för överklagande återställas om tiden försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Regeringsrätten finner att vad Saluhallsförvaltningen anfört inte utgör skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 2003-06-17, Nilsson)

*REGI

*INST