RÅ 2003 not 142

Ansökan om resning gjorde samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 142. Överklagande av H.J. om avskrivning av studiemedelsskuld, m.m. - Sedan H.J. överklagat en dom avLänsrätten i Västernorrlands län (2002-05-29) avseende avskrivning av studiemedelsskuld beslutade Kammarrätten i Sundsvall (beslut i protokoll 2002-06-18) att inte meddela prövningstillstånd. - H.J. överklagade kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Han ansökte också om resning. - Regeringsrätten (2003-07-04, Almgren, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad H.J. anfört i fråga om resning blir i enlighet härmed föremål för Regeringsrättens bedömning vid ställningstagandet i fråga om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2003-07-01, M. Larsson)

*REGI

*INST