RÅ 2003 not 154

Överklagande ansågs inte ha avskilts för domstolen den dag då besvärstiden gick ut

Not 154. Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 7 november 2002 G.W:s talan mot kammarrättens beslut i protokoll den 26 september 2002 att vägra prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag med hänvisning till att överklagandet kommit in för sent. - G.W. yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att överklagandet skulle anses ha kommit in i rätt tid eller ändå medge prövning av det ursprungliga överklagandet. Hon anförde bl.a. följande. Ett överklagande ingavs till kammarrätten genom ordinär postförsändelse som postades söndagen den 27 oktober 2002 i god tid före sista tömning av postlådan med utdelning närmast följande vardag. Hennes ombud blev delgiven den 7 oktober 2002. Överklagandet mottogs inte av kammarrätten förrän den 29 oktober. Det är mycket beklagligt om hon skulle få lida ytterligare med hänvisning till att överklagandet anses ha inkommit endast en dag för sent, oavsett om detta beror på att ombudet anses stå skulden för det inträffade eller om det beror på problem med postgången eller på utformningen av de regler som avgör när ett överklagande skall anses ha inkommit. -Regeringsrätten (2003-09-26, Hulgaard, Melin, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 44 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller att en handling anses ha kommit in till rätten den dag försändelsen med handlingen anlänt till rätten. Kan det antas att handlingen viss dag avskilts för rätten på postkontor, anses handlingen dock ha kommit in den dagen, om den har kommit behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. Regeringsrätten - som konstaterar att det kuvert i vilket överklagandeskrivelsen skickats är stämplat i Årsta (Stockholm) den 28 oktober 2002 kl. 17.56 - saknar skäl att anta att försändelsen samma dag på postkontor har avskilts för Kammarrätten i Göteborg. G.W:s överklagande har således kommit in för sent, varför kammarrättens avvisningsbeslut skall stå fast. - G.W:s talan får emellertid även anses innefatta en ansökan om återställande av försutten tid. - I 37 c § förvaltningsprocesslagen föreskrivs för det fall tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt att tiden får återställas. Regeringsrätten finner att vad G.W. anfört inte utgör skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 2003-09-23, Holmstedt)

*REGI

*INST