RÅ 2003 not 176

Begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 176. Ansökan av M.P. om rättsprövning av ett beslut ang. omprövning av förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Regeringen meddelade den 13 mars 2003 beslut med anledning av överklagande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10) avseende Malevik 2:1 i Kungsbacka kommun. M.P. framförde i skrivelse till Miljödepartementet synpunkter på regeringens handläggning av ärendet och begärde att regeringsbeslutet skulle omprövas. -Regeringen (Miljödepartementet, 2003-04-24) vidtog ingen åtgärd med anledning av skrivelsen. - I ansökningen om rättsprövning anförde M.P. bl.a. följande. Ärendet har inte beretts av regeringen på ett fullgott sätt, bl.a. har byte av handläggare skett i ett sent skede. Beslutet strider vidare mot principen om allas likhet inför lagen. Dessutom har flera sakargument som han har framfört inte alls bemötts av beslutande myndigheter. - Regeringsrätten (2003-11-03, Nordborg, Eliason, Wennerström, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan rättsprövning gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot en enskild. Det regeringsbeslut som M.P. begär rättsprövning av innebär att regeringen har avslagit en ansökan från honom om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut. Någon allmän skyldighet för regeringen att ompröva ett tidigare fattat beslut finns inte. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av yrkandet om omprövning kan inte anses innebära någon myndighetsutövning mot M.P. i den mening som avses i lagen. Rättsprövning kan därför inte komma i fråga. - M.P:s ansökan kan emellertid också förstås så att den avser en begäran om rättsprövning av regeringens grundbeslut i ärendet den 13 mars 2003. Enligt 3 § i lagen skall en ansökan om rättsprövning ha kommit in till den domstol som skall pröva ansökan inom tre månader från dagen för beslutet. M.P:s ansökan inkom först den 14 juli 2003 och därmed för sent. - M.P:s ansökan skall på grund av det anförda avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2003-10-15, T. Lindvall)

*REGI

*INST