RÅ 2003 not 183

Avdrag för goodwill förvärvad vid likvidation av handelsbolag

Not 183. Överklagande av Uppsala Publishing House AB ang. inkomsttaxering 1994. - Uppsala Publishing House AB (bolaget) hade år 1992 förvärvat samtliga andelar i ett handelsbolag för 2 100 000 kr, ett pris som bestämts utifrån beräknade framtida vinster i handelsbolaget. Handelsbolagets upplöstes år 1993. -Skattemyndigheten i Uppsala län (1996-06-19) beslutade att inte medge yrkat avdrag för förlust på handelsbolagsandelarna med 2 100 000 kr och att återföra (20 procent av 2 100 000 =) 420 000 kr avseende nedskrivning av bokfört goodwillvärde. - Bolaget överklagade och upprepade sitt yrkande om avdrag för förlust om 2 100 000 kr. I andra hand yrkade bolaget avdrag för avskrivning av goodwill med 420 000 kr och i sista hand att skattemyndighetens beslut att återföra avdraget skulle upphävas. - Vid omprövning ändrade skattemyndigheten inte sitt beslut. - Länsrätten i Uppsala län (1998-09-28, ordf. Nistér) avslog överklagandet med följande motivering: Länsrätten har först att avgöra är huruvida bolaget skall medges avdrag för förlust vid upplösning av handelsbolaget. I målet är upplyst att handelsbolagets skulder översteg dess tillgångar vid tidpunkten för bolagets förvärv av andelarna i handelsbolaget. Bolaget erlade emellertid 2 100 000 kr för andelarna. Länsrätten anser i likhet med skattemyndigheten att vad som överstiger värdet av de reala tillgångarna får anses utgöra goodwill. Vid utskiftning av handelsbolagets tillgångar efter upplösningen av detta erhöll bolaget samtliga handelsbolagets tillgångar. Någon förlust för bolaget vid handelsbolagets likvidation kan därmed inte anses ha uppkommit. Detta ställningstagande bekräftas av att bolaget under 1995 sålt de tillgångar som tillfördes bolaget vid upplösningen av handelsbolaget för 2 200 000 kr. Bolagets förstahandsyrkande skall därför avslås. - Länsrätten har därefter att bedöma bolagets andrahandsyrkande om avdrag för värdeminskning av goodwill. Därvid kan konstateras att vid likvidation av ett handelsbolag skall delägare skattemässigt anses ha avyttrat sin andel. Handelsbolaget anses således vid skiftet ha avyttrat sina andelar. Andelarna har tillskiftats bolaget. Bolaget har dock inte vid skiftet haft någon utgift för anskaffningen. Någon kostnad att skriva av finns inte. Yrkandet skall därför avslås. - Länsrätten har slutligen att avgöra bolagets tredjehandsyrkande. Därvid kan först konstateras att omprövning har skett på begäran av bolaget. När den skattskyldige begär omprövning skall skattemyndigheten inte göra en bedömning om omprövningsbeslutet är till för- eller nackdel för honom. Omprövning får således meddelas till den skattskyldiges nackdel. Som skattemyndigheten konstaterat får bolaget i sin skrivelse anses ha begärt omprövning av två sakfrågor, dels frågan förlustavdrag dels frågan avskrivning på goodwill. Skattemyndigheten har således haft fog för sitt beslut att återföra 420 000 kr avseende felaktig nedskrivning av bokfört goodwillvärde till beskattning. Yrkandet skall därför avslås. - Bolaget överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (2000-05-26, Lindgren, Vaks, Berglund) gjorde samma bedömning som länsrätten och avslog överklagandet. - Bolaget fullföljde sin talan hos Regeringsrätten. - Riksskatteverket avstyrkte det yrkade avdraget för förlust på handelsbolagsandelarna men tillstyrkte andrahandsyrkandet (avdrag för avskrivning av goodwill). - Regeringsrätten (2003-11-06, Lavin, Wennerström, Ersson, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Klaganden var ensam ägare till andelarna i handelsbolaget, vilka klaganden ostridigt hade förvärvat till marknadspris, 2 100 000 kr, som i sin helhet avsåg goodwill. Handelsbolaget trädde härefter i likvidation och tillgångarna tillskiftades klaganden och handelsbolaget upplöstes. - Frågan i målet gäller beskattningkonsekvenserna i avdragshänseende med anledning av att handelsbolaget upplöstes. - Upplösningen av handelsbolaget medför enligt 24 § 2 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt att klaganden skall anses ha avyttrat sina andelar i handelsbolaget. Avyttringen får anses ha skett för ett belopp motsvarande värdet på de av klaganden övertagna tillgångarna. - Klagandens förstahandsyrkande innefattar att övertagandet av handelsbolagets tillgångar (goodwill) skall anses ha skett för 0 kr. Klaganden har emellertid i sin årsredovisning för det aktuella räkenskapsåret angett tillgångarnas värde till 2 100 000 kr och utifrån detta värde gjort avskrivningar enligt en plan om fem år. Dessa uppgifter har också legat till grund för klagandens yrkande om avdrag för värdeminskning i den år 1994 lämnade självdeklarationen. Med hänsyn härtill saknas enligt Regeringsrättens mening anledning att anse att tillgångarna övertagits till ett annat värde än det som klaganden tagit upp i sin bokföring. Klagandens förstahandsyrkande kan därför inte bifallas. - Klaganden yrkar i andra hand att avdrag för värdeminskning av de övertagna tillgångarna skall få göras med 420 000 kr med utgångspunkt i en femårig avskrivningstid. Riksskatteverket har tillstyrkt att avdrag medges. Regeringsrätten har som framgår av vad som tidigare anförts funnit att klaganden skall anses ha övertagit tillgångarna för 2 100 000 kr. Det har inte framkommit något skäl att vägra klaganden det begärda avdraget för värdeminskning. Klagandens andrahandsyrkande skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens och länsrättens domar, att klaganden vid 1994 års inkomsttaxering har rätt till avdrag för värdeminskning av goodwill med 420 000 kr. (fd II 2003-10-01, Heinefors). (Samma dag prövades bolagets inkomsttaxeringar 1995 och 1996, mål nr 5208--5209-2000. I fråga om 1995 års inkomsttaxering medgavs, liksom vid 1994 års inkomsttaxering, avdrag för avskrivning av goodwill med 420 000 kr. I fråga om 1996 års inkomsttaxering medgavs avdrag med resterande belopp, 1 260 000 kr.)

*REGI

*INST