RÅ 2003 not 188

Delgivning av dom hade skett med person som saknade giltig fullmakt (avvisningsbeslut upphävdes)

Not 188. Överklagande och ansökan om prövningstillstånd av Scandinavian Candy AB i mål om inkomsttaxering 1994 och 1995, i vilka avvisning skett på grund av att överklagandena inkommit för sent. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 12 oktober 2001 dom i mål avseende Scandinavian Candy AB:s inkomsttaxeringar 1994 och 1995. Bolaget överklagade kammarrättens dom genom en den 3 oktober 2002 dagtecknad skrivelse som kom in till kammarrätten den 7 oktober 2002. Genom beslut den 17 oktober 2002 avvisade kammarrätten överklagandet såsom för sent inkommet. Som skäl anfördes att bolaget fått del av domen den 29 april 2002 och att överklagandet därför skulle ha kommit in senast den 29 juni 2002. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva avvisningsbeslutet. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak att den person som delgavs domen saknade en giltig fullmakt och inte heller hade informerat bolaget om att han tagit emot domen. Bolaget åberopade i Regeringsrätten en lagakraftvunnen dom av Stockholms tingsrätt, av vilken följde att den person som lämnade fullmakten inte var behörig därtill. -Regeringsrätten (2003-11-18, Ragnemalm, Hulgaard, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till vad bolaget anfört kan det inte anses klarlagt att det fått del av kammarrättens dom den 12 oktober 2001 tidigare än den 3 oktober 2002. Överklagandet har således kommit in i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas. - Vad härefter gäller bolagets överklagande av kammarrättens dom finner Regeringsrätten att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom den 12 oktober 2001 avseende bolagets inkomsttaxeringar 1994 och 1995 står därför fast. (fd I 2003-11-04, Heinefors)

*REGI

*INST