RÅ 2003 not 197

Mål avskrevs sedan kommunfullmäktige upphävt det klandrade beslutet

Not 197. Överklagande av I.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Kommunfullmäktige i Laholms kommun beslutade den 26 oktober 2000, § 87, att bl.a. godkänna ett förslag till avtal mellan kommunen och föreningen Offensiva Laholm om bildandet av ett kommanditbolag med ändamål att allmänt främja näringslivet i kommunen genom tillhandahållande av vissa närmare angivna tjänster. I.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Hallands län som i dom den 5 juni 2001 avslog överklagandet. Sedan I.B. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg i protokoll den 5 september 2001 att inte meddela prövningstillstånd. - I.B. yrkade att prövningstillstånd i kammarrätten skulle meddelas. - Kommunen hemställde att målet skulle avskrivas och hänvisade till utdrag ur sammanträdesprotokoll den 28 augusti 2003, § 82, av vilket framgick att kommunfullmäktige upphävt sitt den 26 oktober 2000 fattade beslut. För det fall prövning skedde i sak anser kommunen att beslutet inte skulle ändras. - Med anledning av kommunens hemställan anförde I.B. att lagligheten i kommunfullmäktiges tidigare beslut borde prövas utan hinder av att det numera hade upphävts. -Regeringsrätten (2003-12-05, Sandström, Eliason, Dexe, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är upplyst att kommunfullmäktige i Laholms kommun genom lagakraftvunnet beslut upphävt beslutet den 26 oktober 2000, § 87, vilket inte gått i verkställighet. Målet skall därför avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 2003-11-12, Nilsson)

*REGI

*INST