RÅ 2003 not 207

Förutsättningarna för förenklad delgivning ansågs uppfyllda / Kammarrätts avvisningsbeslut fastställdes eftersom förutsättningarna för förenklad delgivning ansågs uppfyllda

Not 207. Överklagande av F.S. ang. avvisande av talan. - Västmanlands läns allmänna försäkringskassa avslog genom beslut den 18 oktober 2001 F.S:s ansökan om livränta. F.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län som i dom den 30 augusti 2002 avslog överklagandet. F.S. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som enligt beslut i protokoll den 7 mars 2003 inte meddelade prövningstillstånd. Sedan F.S. överklagat kammarrättens beslut avvisade kammarrätten överklagandet genom beslut den 1 september 2003 med motiveringen att överklagandet kommit in för sent. - F.S. yrkade hos Regeringsrätten att kammarrättens avvisningsbeslut den 1 september 2003 skulle upphävas och målet prövas i sak. Han anförde bl.a. att han vistats i Spanien och först den 4 augusti 2003 fått kännedom om kammarrättens beslut i prövningstillståndsfrågan. -Regeringsrätten (2003-12-16, Sandström, Hulgaard, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 a § första stycket delgivningslagen (1970:428) får, om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, ordinär delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i ett mål eller ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad delgivning). I andra stycket föreskrivs att förenklad delgivning får användas bara om den sökte delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet eller ärendet. Sådan upplysning behöver dock inte delges med den som har inlett förfarandet vid myndigheten eller som har gett in en handling i målet eller ärendet, om upplysningen lämnas i nära anslutning till att ansökan eller handlingen har kommit in till myndigheten. - F.S. har inte upplyst kammarrätten om att han avsåg att vistas utomlands under en längre tid. - Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall delgivning anses ha skett enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorsfristens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress. - Av handlingarna framgår inte annat än att kammarrätten följt bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. F.S:s överklagande av länsrättens dom kom in till kammarrätten den 22 oktober 2002. Av kammarrättens dagboksblad framgår bl.a. följande. Upplysning om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målet sändes till F.S. den 23 oktober 2002. Kammarrättens beslut den 7 mars 2003 sändes till F.S. den 13 mars och meddelande härom sändes till honom den 17 mars. - Någon omständighet som gör det osannolikt att beslutet inom tvåveckorsperioden kommit fram till F.S:s i målet uppgivna adress har inte visats föreligga. Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall beslutet vid sådant förhållande anses ha delgetts honom den 31 mars 2003. Överklagandet av beslutet skulle ha kommit in till kammarrätten senast den 2 juni 2003 men kom in först den 19 augusti 2003 och således för sent. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 2003-12-02, Lokrantz)

*REGI

*INST