RÅ 2003 not 211

Överklagande ansågs inte ha avskilts för domstolen den dag då besvärstiden gick ut

Not 211. Överklagande av A-B.S. i mål ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 8 maj 2001 A-B.S:s talan mot kammarrättens beslut i protokoll den 21 mars 2001 i ett mål om färdtjänst. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagandet kommit in för sent. - A-B.S:s yrkade hos Regeringsrätten att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och att hennes överklagande skulle tas upp till prövning och bifallas. A-B.S. anförde att hon postade brevet med överklagandet den 19 april 2001 på posten i Kungsbacka. -Regeringsrätten (2003-12-17, Wennerström, Ersson, Melin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är fråga om försändelsen med A-B.S:s överklagande kan antas ha avskilts för kammarrätten på postanstalt den dag då överklagandet senast skulle ha kommit in till kammarrätten, dvs. den 20 april 2001, och därför enligt 44 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall anses ha kommit in till rätten den dagen. - Kuvertet med överklagandeskrivelsen instämplades hos Postterminalen i Göteborg den 20 april 2001 kl. 19:50 och hos kammarrätten den 23 april 2001. Enligt uppgift från Postterminalen i Göteborg gäller att ett brev som instämplades hos terminalen fredagen den 20 april 2001 kl. 19:50 under natten mot lördagen kan ha sorterats såvitt gällde till vilket postkontor brevet skulle. Vad däremot gällde sorteringen till slutlig mottagare gjordes den under natten mellan söndag och måndag för att brevet måndag morgon den 23 april 2001 skulle finnas tillgängligt för adressaten. Med hänsyn härtill kan det inte antas att skrivelsen med överklagandet avskilts för kammarrätten på postkontoret den 20 april 2001. Överklagandet kan därför inte anses ha kommit in inom överklagandetiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2003-12-02, M. Larsson)

*REGI

*INST