RÅ 2003 not 219

Överklagande hade kommit in i rätt tid då klaganden angett fel dag för mottagande av det överklagade beslutet

Not 219. Överklagande av A.S. och M.K. ang. avvisad talan. - Kammarrätten i Göteborg beslutade i protokoll den 16 april 2003 att inte meddela prövningstillstånd i fråga rörande inhibition av bygglov för uppförande av en mobiltelefonmast. Protokollet justerades den 23 april 2003 och expedierades samma dag. På delgivningskvitton, som inkom till kammarrätten den 7 maj 2003, hade A.S. och M.K. antecknat att de tagit del av kammarrättens beslut den 17 april 2003. I en skrivelse som inkom till kammarrätten den 15 maj 2003 överklagade A.S. och M.K. beslutet att inte meddela prövningstillstånd. I beslut den 26 maj 2003 avvisade kammarrätten överklagandet såsom för sent inkommet med motiveringen att A.S. och M.K. fått del av beslutet om vägrat prövningstillstånd den 17 april 2003. - A.S. och M.K. överklagade kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd och beslutet om avvisning. -Regeringsrätten (2003-12-29, Sandström, Almgren, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att A.S. och M.K. inte kan ha fått del av kammarrättens beslut tidigare än den 24 april 2003. Deras överklagande kom in till kammarrätten den 15 maj 2003 och har således inkommit i rätt tid. Kammarrättens beslut om avvisning skall därför upphävas. - Vad härefter gäller överklagandet av kammarrättens beslut i protokoll den 16 april 2003 finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 26 maj 2003. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut i protokoll den 16 april 2003 står därför fast. (fd I 2003-11-04, Liljeros)

*REGI

*INST