RÅ 2003 not 32

Kammarrätt, som lagt uppgifter från klagandens motpart till grund för sitt avgörande, skulle ha berett klaganden tillfälle att yttra sig över uppgifterna och inte endast för kännedom ha översänt dem till klaganden

Not 32. Överklagande av L.J. ang. bidragsrätter för am- och dikor. L.J. hade före år 1997 9,4 bidragsrätter för am- och dikor. För att han skulle få behålla dessa rätter även för år 1997 krävdes att han gjorde en ansökan om detta inom den föreskrivna ansökningsperioden. Enligt 11 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:137) om ändring i verkets föreskrifter (SJVFS 1995:16) om djurbidrag för handjur, am- och dikor samt tackor inföll ansökningsperioden för am- och dikobidrag för det aktuella året under tiden den 1 maj - den 15 september 1997. - Statens jordbruksverk beslöt den 2 oktober 1998 att dra in L.J:s bidragsrätter eftersom han inte inkommit med ansökan om att få behålla dem inom den föreskrivna ansökningstiden. - L.J. överklagade Jordbruksverkets beslut. Länsrätten i Jönköpings län biföll överklagandet. Sedan Statens jordbruksverk överklagat länsrättens dom upphävde Kammarrätten i Jönköping i dom den 21 april 1999 länsrättens dom. - L.J. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten antingen skulle återförvisa målet till kammarrätten för fortsatt handläggning eller med ändring av kammarrättens dom fastställa länsrättens dom. Till grund för sin talan anförde L.J. bl.a. följande. I en den 16 april 1999 dagtecknad skrivelse till kammarrätten ändrade Jordbruksverket grunden för sitt yrkande i målet till att avse journalföring av djuren. Eftersom denna grund åberopades först i kammarrätten och således inte hade prövats i lägre instans borde Jordbruksverkets talan i denna del ha avvisats, vilket han påpekat i skrivelse till kammarrätten. - Jordbruksverket anförde i yttrande bl.a. följande. Det har senare, efter att kammarrätten fattat sitt beslut, konstaterats att Jordbruksverket inte kan kräva att lantbrukaren skall ha sina djur införda i en av Jordbruksverket godkänd stalljournal för att kunna beviljas am- och dikobidrag. Det som i dag krävs är att alla uppgifter som behövs för att kontrollera att bidragsvillkoren är uppfyllda finns införda i ett register. -Regeringsrätten (2003-03-06, Lavin, Wennerström, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Innan ett mål avgörs, skall part - med vissa undantag som inte är aktuella i förevarande mål - enligt 18 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det. Bestämmelsen ger uttryck för en allmän förvaltningsrättslig princip, som ligger till grund även för bestämmelserna i 10 och 12 §§förvaltningsprocesslagen. I de senare paragraferna föreskrivs att mottagaren av informationen skall föreläggas respektive ges tillfälle att yttra sig inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras. Några motsvarande föreskrifter finns inte i 18 §. - Kammarrätten har i det överklagade avgörandet funnit att L.J. inte inkommit med någon ansökan om bidrag inom den föreskrivna tiden och att hans bidragsrätter därför enligt huvudregeln i artikel 33.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3886/92 skulle återföras till den nationella reserven. Kammarrätten fann vidare att det, med hänvisning till de brister avseende förande av stalljournal som observerats vid en av Jordbruksverket utförd kontroll den 14 april 1999 hos L.J., inte heller fanns förutsättningar för att medge något undantag från denna huvudregel. Uppgifterna om vad som iakttagits vid kontrollen omnämns i målet första gången i en skrivelse från Jordbruksverket som kom in till kammarrätten den 16 april 1999 och samma dag skickades för kännedom till L.J. Av handlingarna framgår vidare att en skrivelse från L.J. kom in till kammarrätten den 27 april 1999, dvs. efter det att kammarrättens dom meddelats, där han framför erinringar mot vad Jordbruksverket lagt honom till last i fråga om förandet av stalljournal. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Med hänsyn till att uppgifter i Jordbruksverkets skrivelse av den 16 april 1999 lagts till grund för kammarrättens avgörande har det ålegat kammarrätten att innan målet togs upp till avgörande bereda L.J. tillfälle att yttra sig över uppgifterna. Det har inte varit tillräckligt att skrivelsen översänts för kännedom (jfr RÅ 1998 ref. 1). Det överklagade avgörandet skall därför upphävas och målet återförvisas till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade avgörandet och visar målet åter till Kammarrätten i Jönköping för ny handläggning. (fd I 2003-02-05, M. Larsson)

*REGI

*INST