RÅ 2003 not 5

Verksamhetskravet i 3 kap. 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt var inte uppfyllt när det av aktieägaren ägda aktiebolaget ägde hälften av andelarna i ett handelsbolag som i sin tur, genom ett helägt aktiebolag, ägde ett handelsbolag i vilket aktieägaren var verksam

Not 5. Överklagande av C.H. ang. inkomsttaxering 1995. - C.H. ägde samtliga aktier i ett aktiebolag (AB1). AB1 ägde hälften av andelarna i ett handelsbolag (HB1, den andra hälften ägdes av ett av L.L. ensamägt aktiebolag). HB1 ägde samtliga aktier i ett annat aktiebolag (AB2), som i sin tur ensamt ägde ett annat handelsbolag (HB2) i vilket C.H. bedrev verksamhet (att HB 1 inte direktägde HB2 framkom i Regeringsrätten). - C.H. sålde under år 1994 sina aktier i AB1. -Skattemyndigheten i Hallands län (1996-10-31) godtog att vinsten av aktieförsäljningen helt redovisades i inkomstslaget kapital. - Riksskatteverket (RSV) överklagade och yrkade att C.H:s inkomst av tjänst skulle höjas med 345 593 kr och att hans inkomst av kapital skulle sänkas med 143 997 kr. - Länsrätten i Hallands län (1998-06-02, ordf. von Braun) biföll överklagandet med följande motivering: C.H. har sålt samtliga aktier i AB1. Bolaget har drivit verksamhet i det av C.H. delägda handelsbolaget. Med hänsyn till detta samt till vad RSV anfört finner länsrätten att C.H. genom handelsbolaget bedrivit verksamhet i bolaget och därigenom skall beskattas med stöd av 3 kap. 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. RSV:s överklagande skall därför bifallas. - C.H. överklagade. - Kammarrätten i Göteborg (1999-06-01, Dyhre, Bodin, Aurell) avslog överklagandet och anförde som skäl: --- Enligt 3 § 12 mom. tredje och femte stycket SIL i dess lydelse vid 1995 års taxering gäller att sjuttio procent av den del av vinsten vid försäljning av aktier i fåmansföretag som överstiger kvarstående sparad utdelning skall beskattas som inkomst av tjänst om den skattskyldige eller någon honom närstående i betydande omfattning varit verksam i bolaget. - Frågan i målet är om C.H. genom sin verksamhet i HB2 kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i aktiebolaget. Ifrågavarande situation har berörts i förarbetena till en ändring av nämnda bestämmelse (prop. 1995/96:109 s. 68 f.). Där anger departementschefen att det särskilda regelsystemet för beskattning av delägare i fåmansföretag omfattar även det fallet att verksamheten bedrivs i ett handelsbolag i vilket aktiebolag äger andelar. Eftersom regeringen ansåg att angiven situation redan omfattades av gällande bestämmelser i 3 § 12 mom. SIL fann den inte skäl att särskilt reglera situationen. - Kammarrätten finner att C.H. genom sin verksamhet i HB2 varit verksam i betydande omfattning i AB1. En sådan bedömning kan inte anses stå i strid med ordalydelsen i 3 § 12 mom. SIL eller syftet med bestämmelsen. En sådan rättstillämpning vinner även stöd i praxis (jfr R78 1:80). Länsrätten har därför haft fog för att beskatta C.H. på sätt som skett. - C.H. fullföljde sin talan och åberopade ett av Regeringsrätten fastställt förhandsbesked (RÅ 2001 ref. 5 I). - RSV bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Av omständigheterna i föreliggande mål kan ingen annan slutsats dras än att aktiebolaget genom sin delägare utövat verksamheten i handelsbolaget. Resultatet av den arbetsinsats bolagsägaren presterat har sedan genom vinstdelning varit möjligt att hänföra till det avyttrade bolaget. Vid 1994 års taxering beskattades C.H., som under beskattningsåret direkt ägde andel i HB2, för sin andel av handelbolagets resultat. Att C.H. även följande år utövat sin arbetsinsats genom det av honom ägda AB1 framstår som uppenbart. Att han inte tagit ut lön från detta bolag innebär inte att han inte varit verksam i betydande omfattning i detta bolag. Genom att inte ta ut sådan lön har det således förelegat förutsättningar för omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster. Enligt RSV:s mening är omständigheterna väsentligt annorlunda i detta mål jämfört med vad som gällde i rättsfallet RÅ 2001 ref. 5 I. - Regeringsrätten (2003-01-15, Billum, Hulgaard, Almgren, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. --- Enligt 3 § 12 mom. SIL, i den lydelse som gällde vid 1995 års taxering, skall under vissa förutsättningar en del av en realisationsvinst vid avyttring av aktier i ett fåmansföretag tas upp som intäkt av tjänst. Den i detta mål aktuella förutsättningen är att den skattskyldige eller någon honom närstående under någon del av den senaste tioårsperioden varit verksam i betydande omfattning i företaget eller annat företag inom samma koncern. - AB1 ägde inte mer än hälften av HB1. I målet har inte framkommit någon omständighet som ger vid handen att AB1 och HB2 likväl skall anses ingå i samma koncern. - Underinstanserna, som utgått ifrån att HB2 varit direktägt av HB1, har ansett att C.H. redan genom att han - vilket är ostridigt - varit verksam i betydande omfattning i HB2 också skall anses ha varit verksam i AB1. I målet har numera framkommit att HB1 ägt HB2 genom AB2. - Enbart det förhållandet att AB1 varit indirekt delägare i HB2 kan inte medföra att C.H:s verksamhet i HB2 skall likställas med verksamhet i AB1. Någon annan grund för att så skall ske har inte framkommit i målet. - C.H. har således inte varit verksam på sådant sätt som anges i 3 § 12 mom. SIL, varför nämnda lagrum inte är tillämpligt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att den i målet aktuella realisationsvinsten skall beskattas endast i inkomstslaget kapital. (fd I 2002-12-11, Abrahamsson) Anm. Samma dag biföll Regeringsrätten med motsvarande motivering ett överklagande av L.L. rörande inkomsttaxering 1995 (mål nr 5119-1999).

*REGI

*INST